Voorwoord

We sluiten het jaar 2019/2020 af, terwijl we nog niet goed weten wat de impact van corona op de langere termijn zal zijn. Niet in Nederland en niet in de landen waar onze sponsorkinderen wonen.

 

Ons laatste kwartaal zag er heel anders uit dan we dachten toen we vorig jaar onze plannen maakten en budgetten vaststelden. Onze geplande werving in kerkdiensten en op events werden stuk voor stuk afgezegd door de COVID-19-crisis. Muskathlons werden on hold gezet en elke spreekbeurt verdween uit de agenda.

Impact

De uitdagingen in de landen van onze sponsorkinderen zijn enorm. Niet alleen door COVID-19 zelf, maar ook door de economische impact. Meer gezinnen dan ooit zijn teruggeworpen in een staat van armoede waar ze eigenlijk voorbij waren. Er is directe honger en nood in veel van de huizen van onze sponsorkinderen. Er zijn geen ontsnappingsmogelijkheden bij huiselijk geweld. Kinderen kunnen niet naar school door de lockdown, en lopen daarom een onderwijsachterstand op die niet zomaar kan worden ingelopen.

In actie

Compassion is direct noodhulp gaan verlenen, en de campagne rondom het noodhulpfonds kwam snel op gang. Het is mooi om te zien hoe juist onder druk dingen mogelijk worden die niet mogelijk zijn in een tijd van rust. Samenwerkingen kwamen tot stand, bijvoorbeeld rond #1maaltijd en Opwekking, maatwerk in de veldlanden door hen die het dichtst bij de gezinnen staan en enorme vrijgevigheid van onze sponsors en relaties.

We hebben als organisatie de COVID-19-crisis ook gebruikt om ons eigen jaarplan kritisch tegen het licht te houden. Dit heeft geleid tot diverse aanpassingen die ons gaan helpen om ook in een meer digitale wereld sponsors en ambassadeurs betrokken te houden bij ons werk.

 

Hoop voor de toekomst

Compassion is een organisatie die werkt met langetermijndoelen. Kinderen worden in de projecten opgenomen nog voor ze geboren zijn, en pas als ze een vervolgopleiding op zak hebben, laten we ze weer los. Langdurige relaties passen bij ons. In het veld, maar ook in Nederland. Met sponsors, ambassadeurs, kerken, artiesten en relaties. Dat geeft naast onze enorme actiebereidheid om direct te geven en in actie te komen, ook rust voor de langere termijn, omdat herstel vaak tijd kost. We sluiten dit jaar dus af in onzekerheid, maar tegelijk met de verwachting dat er op termijn weer veel hoopvols te vertellen valt. Omdat wij onze hoop en vertrouwen stellen op de God van herstel en vernieuwing en we ons werk als organisatie en raad van toezicht doen in Jezus’ naam.

Ondanks de wat lagere inkomsten van het laatste kwartaal, kunnen we door groei in de eerste maanden en een verantwoord financieel beleid dit jaar toch afsluiten met positieve resultaten. En dat is iets om erg dankbaar voor te zijn.

Nienke Westerbeek

directeur Compassion Nederland

Wout Adema

voorzitter raad van toezicht

COVID-19

Lees meer over de coronacrisis en de impact daarvan op ons werk in de veldlanden in het hoofdstuk COVID-19-crisis.

 

Naar dit hoofdstuk

47.991

sponsorkinderen

in het kindsponsorprogramma vanuit Nederland en België gesponsord

915

Moeders en baby’s

in het moeder- en babyprogramma in 61 projecten

€ 24.627.355

waren de totale inkomsten

in het afgelopen boekjaar

35.493

brieven geschreven

 aan sponsorkinderen

39.321

sponsors

in Nederland en België

 
 

€ 456.146

aan inkomsten ontvangen

voor COVID-19 noodhulpcampagne

Inkomsten en uitgaven

Besteed aan doelstelling

Het bestuursverslag als bedoeld in Richtlijn 650 “fondsenwervende organisaties” betreft de hoofdstukken 1,2,3,4,5 en 8

 

Benieuwd naar meer?

 

Lees verder

 

Dit is Compassion

“Compassion bevrijdt kinderen van armoede in Jezus’ naam”

1.1 Uitgangspunten

Jezus staat centraal

Jezus is de basis en het ijkpunt van ons werk: Zijn leven en onderwijs geven vorm aan onze programma’s. Het is bepalend voor de geestelijke verbondenheid van onze medewerkers met het werk. Het leert ons hoe we mensen mogen liefhebben, gemeenschappen kunnen respecteren en samen kunnen werken met bevolkingsgroepen. Omdat Jezus de basis en het ijkpunt van ons werk is, wordt Zijn betrokkenheid weerspiegeld in het leven van de kinderen waar we voor werken. We hechten net zoveel belang aan gezondheidszorg, een veilige omgeving voor het kind, begeleiding en coaching van het kind als aan het onderwijs: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dit wordt uitgewerkt in onze programma’s, die aangepast zijn aan de levensfase en de cultuur waarin een kind opgroeit.

Voor kinderen in armoede

In de kindontwikkelingsprogramma’s van Compassion staat het individuele kind centraal. Ieder kind verdient en ontvangt holistische zorg. Door een zorgvuldig gekozen mix van fysieke, sociale, economische en geestelijke zorg kan een kind volwassen worden op alle gebieden van het leven en de cirkel van armoede doorbreken. Het werk van Compassion brengt verandering in het leven van een kind. Dit heeft ook effect op zijn of haar directe omgeving. De hulp die de lokale kerk biedt en de waardevolle ondersteuning van de sponsor, bepalen samen soms letterlijk de toekomst van een kind. Ieder kind kan opgroeien tot een belangrijke beïnvloeder in zijn of haar omgeving. En ieder kind kan een vol leven leiden, zonder armoede.

 

Via de lokale kerken

Compassion werkt altijd samen met lokale kerken. Onze lokale medewerkers weten als geen ander wat de gevolgen van extreme armoede kunnen zijn en kennen de omgeving en de mensen. De strategische rol die de kerk heeft, maakt haar het meest geschikt om op een holistische manier te voorzien in de noden van kinderen in hun eigen gemeenschap. Dit is bij uitstek de plek waar effectief de boodschap van Jezus en Zijn zorg voor ieders leven aan kinderen in armoede zichtbaar wordt. Voor Compassion is het een eer om op te trekken met lokale kerken, om getuige te zijn van de manier waarop zij de liefde van Jezus uitdelen in hun omgeving. Wij geloven dat de lokale kerk in staat is een omgeving te creëren, zoals geen andere hulpverlener dat kan. Een plek waar kinderen Gods liefde en aanvaarding ervaren op een tastbare manier.

1.2 Kindontwikkeling

 

Kindsponsorprogramma

De Compassion-projecten vormen veilige plekken waar kinderen liefde ervaren, ontdekken dat ze waardevol zijn en een kans krijgen het potentieel dat God in hen heeft gelegd te ontwikkelen. Compassion werkt altijd samen met lokale kerken en uitsluitend met lokale medewerkers. Zij weten namelijk als geen ander wat de gevolgen van extreme armoede zijn en kennen de omgeving en de mensen. In de projecten zijn kinderen verzekerd van onderwijs, gezondheidszorg, aanvullende voeding en sociaal-emotionele hulp. Ook krijgen alle kinderen een eigen bijbel en de kans om Jezus persoonlijk te leren kennen.

 

Moeder- en babyprogramma

Het Moeder- en babyprogramma helpt kwetsbare (zwangere) moeders en baby’s te overleven. Het biedt hulp aan het kind vanaf de geboorte tot ongeveer vierjarige leeftijd en hulp aan de moeder tijdens de zwangerschap en in de opvoeding van het kind. Deze zorg vindt plaats aan huis en in het Compassion-project. De medewerkers van het project geven de moeder medische hulp, voedingssupplementen, advies, ouderschapstraining en sociale hulp, wat haar in staat stelt goed voor haar kind te zorgen. Rond het eerste levensjaar wordt het kind, indien nodig, ingeschreven in het kindsponsorprogramma.

Bekijk video

Studentenprogramma

Op dit moment zijn er nog enkele een-op-eensponsoringen van studenten. Dit valt nog onder het Leadership Development Program, waarvan in het boekjaar FY16 is besloten dat het langzaam uitgefaseerd wordt. De opgedane kennis en ervaring vanuit het studentenprogramma wordt nu gebruikt in het Youth Development Programma. Dit programma geeft jongeren de gelegenheid een vak-, beroeps- of academische opleiding te volgen. Zo worden ze gedegen voorbereid op de arbeidsmarkt. Naast het volgen van een beroepsopleiding krijgen de jongeren het leiderschaps- en discipelschapscurriculum aangeboden. De bekostiging van dit programma komt uit het fonds Youth Development.

 

Aanvullende fondsen

De maandelijkse sponsorbijdrage voorziet in de noodzakelijke basisontwikkeling van het kind. Soms heeft een sponsorkind extra zorg nodig. Deze hulp kan niet worden betaald uit het maandbedrag van de sponsor. Daarvoor heeft Compassion Nederland aanvullende fondsen waaruit extra hulp betaald kan worden.

 

Kerkplanting & Toerusting

Compassion en de kerk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Compassion faciliteert kerken in materialen en trainingen. Voor kinderen die nog wachten op een sponsor, wordt er voorzien vanuit dit fonds.

 

Medische zorg & Voeding

Alle sponsorkinderen krijgen medische zorg, maar in sommige gevallen heeft een kind meer nodig. Denk aan operaties, of als een kind te maken heeft met hiv en aids of ondervoeding.

 

Moeders en baby’s

Met de inzet van het Moeder- en babyprogramma vecht Compassion tegen het hoge sterftecijfer van moeders en jonge kinderen die overlijden aan de gevolgen van armoede.

 

Zeer kwetsbare kinderen

Sponsorkinderen krijgen soms te maken met extreme situaties, zoals misbruik, mishandeling of een slechte thuissituatie. Zodra het vermoeden bestaat dat een kind in een kwetsbare situatie verkeert, wordt er direct actie ondernomen.

 

Educatie, Werk & Inkomen

Als aanvulling op het reguliere onderwijs wil Compassion kinderen gerichte beroepsopleidingen bieden. Met een diploma op zak maken zij meer kans op de arbeidsmarkt.

 

Water & Hygiëne

Compassion helpt met het aanleggen van toiletten, sanitair, waterputten en watersystemen. Daarnaast krijgen gezinnen waterfilters en de juiste educatie over het omgaan met water en hygiëne.

 

Kerstfonds en kindgiften

Naast deze fondsen is er ook nog het Kerstfonds. Alle sponsorkinderen krijgen, ongeacht de betrokkenheid van hun sponsor, een cadeau tijdens de kerstviering op het Compassion-project, dat wordt betaald uit dit fonds.

Sponsors hebben ook de mogelijkheid om de leefomstandigheden van hun sponsorkind te verbeteren door een extra gift te geven aan het kind, zijn/haar gezin, of het Compassion-project waar het kind naartoe gaat. Deze giften worden altijd besteed in goed overleg tussen het gezin en een projectmedewerker.

1.3 Internationaal samenwerkingsverband

We werken in 39 landen. Vanuit veertien fondswervende landen ondersteunen we kinderen in 25 ontwikkelingslanden (veldlanden). Naast Nederland worden er sponsors en donateurs geworven in:

Australië, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Korea, Zwitserland en Zweden.

Daarnaast werven we sponsors in Ierland (vanuit het Verenigd Koninkrijk) en België (vanuit Nederland en Frankrijk). Vanuit Zweden en Noorwegen worden sponsors geworven in Finland en Denemarken.

De veertien fondsenwervende partnerorganisaties vormen met elkaar de Global Partner Alliance van Compassion International, maar zijn ook autonome entiteiten. Een aantal functies is gecentraliseerd in het Global Ministry Center van Compassion International in Colorado Springs, VS. Dit betreft het:

 • aansturen en evalueren van de nationale kantoren in de projectlanden;
 • het ontwikkelen van de sponsorprogramma’s en aanvullende fondsen;
 • de distributie van geworven fondsen over de projecten;
 • de ontwikkeling en ondersteuning van het mondiale ICT-systeem;
 • het voeren van de sponsoradministratie van alle via de Global Partner Alliance gesponsorde kinderen.

De Global Council en het Global Executive Leadership bestaan uit vertegenwoordigers van alle landen waarin we actief zijn. Hier vindt overleg, afstemming en gezamenlijke besluitvorming plaats. Het lidmaatschap van de Global Partner Alliance wordt elke drie jaar vernieuwd. Voorafgaand hieraan vindt een self assessment-procedure plaats, waarvan de resultaten voorgelegd worden aan het internationale bestuur en de Nederlandse raad van toezicht.

Compassion International is uit vergelijkende onderzoeken diverse malen als marktleider naar voren gekomen waar het gaat om financiële integriteit. In 2018 ontving Compassion International eveneens de driesterrennotering van Charity Navigator en eerder hebben we uitzonderlijke beoordelingen gehad van organisaties als The American Institute Of Philantropy. Compassion International heeft mede aan de basis gestaan van The Evangelical Council for Financial Accountability.

Kernpunten intern beheerssysteem internationale organisatie:

 • in- en externe audits;
 • self assessments;
 • KRI-rapporten;
 • heldere organisatie- en overlegstructuur;
 • risicomanagement;
 • kwaliteit en controle;
 • monitoren van het internationale budget;
 • programmabeschrijvingen;
 • meerjaren strategisch beleidsplan, jaarplan en jaarverslag.

Kinderen die via Compassion Nederland gesponsord worden, nemen deel aan de door Compassion International ontwikkelde programma’s. Elk van de 8.040 kerkpartners die deze programma’s uitvoeren, maakt gebruik van gestandaardiseerde concepten en procedures die erop gericht zijn de uitkomsten van deze activiteiten te laten voldoen aan de hiervoor collectief opgestelde normen (zoals verwoord in de Program Field Manual). In aanvulling hierop heeft Compassion International een aantal interne units die permanent resultaten verwerken van een groot aantal terugkoppelingsmechanismen op mondiaal, continentaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau. De hierbij verwerkte informatie betreft in principe alle geledingen en aspecten van de projectimplementatie. Uitgebreide financiële audits door zowel interne als externe partijen maken hier een vast onderdeel van uit.

1.3.1 Hier werken we

1

Togo
1.441 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors

61.264 kinderen in Compassion-projecten

2

Ghana
1.882 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors

80.991 kinderen in Compassion-projecten

3

Rwanda
2.595 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors

91.974 kinderen in Compassion-projecten

4

Uganda
5.125 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors

108.737 kinderen in Compassion-projecten

5

Filipijnen
2.070 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors

87.492 kinderen in Compassion-projecten

6

Indonesië
4.198 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors

76.284 kinderen in Compassion-projecten

7

Thailand
1.368 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors

52.194 kinderen in Compassion-projecten

8

Sri Lanka
471 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors

13.056 kinderen in Compassion-projecten

9

Haïti
1.912 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors

110.275 kinderen in Compassion-projecten

10

Dominicaanse Republiek
1.681 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors

62.524 kinderen in Compassion-projecten

11

Nicaragua
1.195 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors

58.250 kinderen in Compassion-projecten

12

Honduras
767 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors

51.176 kinderen in Compassion-projecten

13

El Salvador
1.034 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors

58.172 kinderen in Compassion-projecten

14

Guatamala
936 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors

54.885 kinderen in Compassion-projecten

15

Mexico
685 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors

50.695 kinderen in Compassion-projecten

16

Tanzania
3.104 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors

92.359 kinderen in Compassion-projecten

17

Kenia
3.965 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors

118.227 kinderen in Compassion-projecten

18

Ethiopië
3.090 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors

110.694 kinderen in Compassion-projecten

19

Ecuador
1.599 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors

91.290 kinderen in Compassion-projecten

20

Brazilië
1.148 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors

52.432 kinderen in Compassion-projecten

21

Colombia
1.380 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors

84.907 kinderen in Compassion-projecten

22

Burkina Faso
2.175 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors

88.938 kinderen in Compassion-projecten

23

Bangladesh
843 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors

34.779 kinderen in Compassion-projecten

24

Bolivia
1.667 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors

84.465 kinderen in Compassion-projecten

25

Peru
1.566 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors

76.845 kinderen in Compassion-projecten

1.3.2 Impact internationale organisatiestructuur

 • het eigenaarschap van de uitvoering en kwaliteit van onze programma’s ligt bij de 8.040 kerken waarmee we samenwerken;
 • onze programma’s hebben wereldwijd hetzelfde conceptuele kader en worden gecontextualiseerd in de ontwikkelingslanden;
 • wereldwijde uniformiteit in de kwaliteitssystemen;
 • overheadkosten worden teruggedrongen doordat de uitvoering van het programma gecentraliseerd is;
 • wereldwijd ontvangen ruim 2 miljoen kinderen structurele hulp door een holistisch ontwikkelingsprogramma, met als doel dat zij de armoedecirkel doorbreken en impact hebben in hun eigen leven en omgeving;
 • input kunnen geven op de waarborging van onze programma’s.

1.3.3 Toegevoegde waarde voor de sponsor

 • de sponsor kan kiezen in welk land hij een kind wil sponsoren;
 • de briefwisseling met het kind kan effectiever en efficiënter uitgevoerd worden, omdat we hierover internationale afspraken hebben gemaakt;
 • de sponsor kan proactief meewerken met onze missie en doelen door middel van een sponsortevredenheidsenquête, klachtenprocedure of het organiseren van activiteiten;
 • de sponsor kan zich op diverse manieren inzetten met zijn of haar talenten om een stem voor kinderen in armoede te zijn;
 • de sponsor kan het kind bezoeken en inzage in resultaten krijgen. Helaas zijn alle bezoeken in de huidige coronatijd afgezegd.

Bovenstaande informatie is afkomstig uit het jaarverslag van Compassion International. Deze is te downloaden via www.compassion.com. Het verslag is ook op aanvraag beschikbaar bij Compassion Nederland. De financiële gegevens van Compassion International zijn te vinden in hoofdstuk 7.

Bekijk financiële gegevens Compassion International

1.4 Internationale ontwikkelingen 

Natuurrampen 2019-2020

De sociale onrust die in 2018 in veel landen waar we werken de kop opstak, blijft ook in 2019 voor veel onveiligheid zorgen. Van Indonesië in Azië en Ethiopië in Afrika tot Haïti, Ecuador en Bolivia in Latijns-Amerika en de Caraïben. Veel projecten zijn tijdelijk gesloten en gezinnen moeten noodgedwongen tijdelijk of permanent verhuizen. Net als ieder jaar raasde er weer een aantal tropische stormen en orkanen over verschillende landen. Grote schade aan projecten en huizen werd aangericht door een aantal orkanen op de Filipijnen en in Bangladesh en Sri Lanka. Afrika kreeg naast de bekende overstromingen en aardverschuivingen in het regenseizoen vanaf eind 2019 ook te maken met een sprinkhanenplaag vanuit het oosten. In Ethiopië en Kenia gingen grote delen van de oogst verloren en ook het noorden en oosten van Uganda werden bedreigd.

1.4.1 Rampen

14x tropische storm/tyfoon

115 getroffen projecten
14.261 betrokken sponsorkinderen

40 overstromingen

71 getroffen projecten
10.966 betrokken sponsorkinderen

11 branden

4 getroffen projecten
119 betrokken sponsorkinderen

4x hevige regen

3 getroffen projecten
334 betrokken sponsorkinderen

8x sociale onrust

453 getroffen projecten
1.088 betrokken sponsorkinderen

3x lokaal conflict

4 projecten getroffen
122 sponsorkinderen

2x aardbeving + overstroming

1 project getroffen
64 sponsorkinderen betrokken

7x sterke wind + regen

5 getroffen projecten
84 betrokken sponsorkinderen

5x dengue-uitbraak

249 getroffen projecten
1.767 betrokken sponsorkinderen

4x hevige regen + overstroming

4 getroffen projecten
610 betrokken sponsorkinderen

1x cholorea-uitbraak

5 betrokken sponsorkinderen

1x ebola-uitbraak

12 getroffen projecten

1x ernstige smog

42 getroffen projecten die tijdelijk moeten worden gesloten

sprinkhanenplaag

2 getroffen projecten
417 betrokken sponsorkinderen

1 aardbeving

2 getroffen projecten
1 betrokken sponsorkind

1x vervuild water

in Afrika

COVID-19

al onze projecten werden getroffen door COVID-19

COVID-19

Lees meer over de coronacrisis en de impact daarvan op ons werk in de veldlanden in het hoofdstuk COVID-19-crisis.

Naar dit hoofdstuk

1.4.2 Strategische prioriteiten

Het strategische doel van Compassion wereldwijd is om aan te sluiten bij Gods hart voor kinderen, met de nadruk op ontwikkeling en toenemende effectiviteit. In de komende tijd zal onze strategie veelal hetzelfde blijven. Toch kunnen we de impact van COVID-19 niet negeren. We verwachten Gods leiding om nieuwe kansen te zien en te benutten en onze ‘neighbours’ te kunnen dienen in deze coronatijd en lang daarna. Gelukkig gaat een tijd van crisis vaak gepaard met kansen voor innovatie, groei, samenwerking en het leren van nieuwe dingen. Zeker op het gebied van online service en betrokkenheid. Die kansen willen we benutten.

Armoede

Voor COVID-19 leefden er 385 miljoen mensen in extreme armoede. Volgens de laatste schattingen van de Verenigde Naties zal dit aantal waarschijnlijk op korte termijn toenemen naar een half miljard mensen. De doelstelling van Compassion om meer kinderen te helpen in minder tijd is urgenter dan ooit geworden en zelfs een morele noodzaak. Hoewel sommige geplande initiatieven door corona zijn beïnvloed in omvang, volgorde en timing, blijven we nieuwe manieren zoeken en vinden om ons werk te doen. Onze missie is door deze coronacrisis zeker niet veranderd, en onze uitgangspunten blijven ook op lange termijn Jezus centraal, voor kinderen, via lokale kerken.

De missie blijft hetzelfde

Onze missie om zoveel mogelijk kinderen te bevrijden in Jezus’ naam verandert niet. Compassion maakt deel uit van Gods beweging voor kinderen en we willen zijn op die plekken waar God ons roept om te werken.


Dit doen we op de volgende manieren:

1.

Onze middelen inzetten op de plekken waar ze de grootste impact hebben.

 

 

2.

Contact hebben met sponsorkinderen op een manier die beter voorziet in de specifieke behoeften van het sponsorkind.

3.

Het vergroten van de manieren waarop we de kinderen effectiever en beter kunnen dienen.

 

 

4.

Toewerken naar het effectief en zelfstandig kunnen werken van lokale kerkpartners zodat zij de kinderen blijven dienen, ook als het sponsorprogramma via Compassion eindigt.

5.

Het vergroten van het aantal verschillende soorten sponsors, om ervoor te zorgen dat ze betrokken zijn en blijven en de impact van hun bijdrage zien toenemen.

Cultural behaviors

Compassion wil een niet te stoppen beweging van kindambassadeurs creëren, waarbij Jezus centraal staat. We slagen niet in deze missie zonder sterke waarden en een verenigde, op Jezus gerichte cultuur. Om deze beweging te laten groeien, hebben we een cultuur nodig die bij onze missie past. Deze cultuur noemen we The Compassion Way. Onze vijf Cultural Behaviors zijn fundamenteel in alles wat we doen. We willen ons hier blijvend op ontwikkelen en in groeien. Ze luiden als volgt:

 1. Een gezamenlijk doel hebben – onze missie
 2. Persoonlijke groei belangrijk vinden: groei van onszelf en van anderen
 3. 100% gaan voor elkaar
 4. Onze woorden voorzichtig en opbouwend gebruiken
 5. Anderen uitnodigen om deel te zijn van onze missie

1.4.3 Child Protection


“Child protection is missional. It is in the center of God’s calling” – Sidney Muisyo, Senior Vice President Global Program

 

Geliefd, gekend en beschermd

Kinderen zijn kwetsbaar. Daarom heeft de veiligheid en bescherming van kinderen de hoogste prioriteit bij Compassion. Om ons beleid op het beschermen van kinderen nog beter te maken, is het project Child Protection 2.0 voor de hele organisatie wereldwijd van start gegaan. Alle 25 veldlanden en veertien fondsenwervende landen hebben op 1 juli 2019 hun strategie die voldoet aan de vereisten van het Child Protection 2.0 geïmplementeerd. Alle medewerkers volgen trainingen, waardoor ze zich bewust zijn van mishandeling, signalen herkennen en weten hoe ze actie moeten ondernemen. Het afgelopen jaar richtte de jaarlijkse training zich op Online Sexual Abuse of Children (OSEC). Ieder kantoor heeft zijn eigen Child Protection-specialisten, die erop gericht zijn veilige situaties voor kinderen te creëren. Het afgelopen jaar is binnen Compassion Nederland het crossteam Child Protection opgericht. Het team Child Protection is binnen de organisatie verantwoordelijk voor het blijvend onder de aandacht brengen van de bescherming van kinderen. Het team vormt de schakel tussen het lokale kantoor en het werk vanuit Compassion wereldwijd. Daarnaast nemen we vanuit Nederland actief deel aan de volgende fases van het internationale Child Protection-2.0 project.

Bekijk video

1.5 Compassion wereldwijd in het kort

2.179.017

kinderen in het sponsorprogramma

(inclusief ongesponsorde kinderen)

14

studenten

25.755

moeders & baby’s

8.040

kerken

$ 1.001.200.000

totaal inkomsten

Zo helpen we kinderen

2.1 Waarom is hulp nodig

Wereldwijd leven meer dan 700 miljoen mensen in extreme armoede. Meer dan de helft hiervan is kind. Ruim tien procent van de wereldbevolking moet rondkomen van minder dan 1,65 euro per dag. Als gevolg van armoede gaan veel kinderen niet naar school. Zij moeten bijdragen aan het familie-inkomen, trouwen op jonge leeftijd, moeten thuis helpen of kunnen niet naar school omdat hun ouders de kosten niet kunnen betalen. Wereldwijd volgen 64 miljoen kinderen geen basisonderwijs en 202 miljoen adolescenten en jongeren gaan niet naar het voortgezet onderwijs. 250 miljoen kinderen leren niet lezen en schrijven.

Jaarlijks sterven er nog 5,4 miljoen kinderen onder de 5 jaar. Dit zijn zo’n 15.000 kinderen per dag. Belangrijkste oorzaken zijn longontsteking, diarree en malaria. Zeker 155 miljoen kinderen zijn chronisch ondervoed en blijven achter in hun ontwikkeling. Die achterstand is niet meer in te halen; die heeft impact op de rest van hun leven. Ondervoeding doodt 3 miljoen kinderen per jaar. Maar liefst 29 procent van de kindersterfte kan voorkomen worden door vaccinaties.

Bij 30 procent van de kinderen onder de 5 jaar die overlijden, is de oorzaak een te voorkomen of relatief makkelijk te behandelen ziekte als diarree, cholera en tyfus; de gevolgen van slechte hygiënische omstandigheden (vervuild water, geen toiletten) spelen hierbij een grote rol.

2.2 Deze hulp krijgt een sponsorkind

Armoede is een groot en complex probleem dat niet in één keer te stoppen is. Maar we kunnen kinderen wel één voor één uit armoede bevrijden. In het kindsponsorprogramma van Compassion leert het kind vaardigheden en krijgt het mogelijkheden die nodig zijn om uit armoede te ontsnappen. Zo krijgt het perspectief op een hoopvolle toekomst.

Omdat armoede zo complex is, zijn alleen geld, voedsel of onderwijs niet genoeg om een kind uit armoede te bevrijden. Daarvoor is een holistische aanpak nodig. Omdat elk land en elk project zijn eigen context heeft, kan de vorm van deze hulp verschillen. Compassion voorziet alle kinderen altijd van hulp op de volgende gebieden.

Fysiek

Alle sponsorkinderen krijgen medische controles, inentingen, lessen over hygiëne, gezond voedsel en supplementen. Als ze ziek zijn, kunnen ze een dokter of een ziekenhuis bezoeken.

Cognitief

In landen waar onderwijs niet gratis is, betaalt Compassion het schoolgeld of een betere school als het gratis onderwijs een te lage kwaliteit heeft. Ook krijgen ze een uniform, boeken en schoolspullen. Op het Compassion-project krijgen de kinderen aanvullende lessen en huiswerkbegeleiding.

Geestelijk

Compassion selecteert kinderen ongeacht hun religieuze achtergrond. In het project krijgen alle kinderen het evangelie van Jezus Christus te zien, te horen en te voelen door de liefdevolle medewerkers die de kinderen begeleiden.

Sociaal-emotioneel

De kinderen leren sociale vaardigheden, worden emotioneel begeleid en ontwikkelen een positief zelfbeeld.

“Ik heb niet altijd genoeg te eten”

2.3 Het verhaal van Deborah

Kiwunya is een van de grootste sloppenwijken van Kampala, Uganda. In een van de huisjes woont Deborah, een intelligent en vrolijk meisje van 9 jaar. Samen met haar ouders, broertjes en zusjes deelt ze een eenkamerwoning van 4 bij 4 meter. Als ze haar huis laat zien, vertelt ze trots: “Groot hè, er passen acht mensen in!”

In Kiwunya wonen de mensen dicht op elkaar. Sommige huisjes, zoals die van Deborah, zijn van steen en golfplaten, andere van leem. Gemiddeld delen tien gezinnen het sanitair met elkaar: openbare toiletten waar goede hygiëne ver te zoeken is. Douchen doe je door een bak water over jezelf heen te gooien.

Honger is niet fijn
De ruimte van het huisje waar Deborah woont, wordt voor een groot deel in beslag genomen door twee stapelbedden die slaapplek bieden aan acht mensen. Kleren hangen aan het plafond of liggen in een doos, want opbergruimte is er nauwelijks. De keuken is niet meer dan een houtvuurtje op het stoepje voor het huis. Op sommige dagen is er genoeg te eten, maar niet altijd. Het gezin deelt alles.

Deborah is een meisje als ieder ander: school vindt ze leuk, maar soms saai. Ze speelt graag verstoppertje en vadertje-en-moedertje. En ze vindt het niet fijn als ze honger heeft. Dan krijgt ze hoofdpijn en kan ze zich niet goed meer concentreren. Een van de beste dingen aan het Compassion-project vindt ze dan ook “…dat ik zeker weet dat ik op die dag genoeg te eten heb.”

Onmogelijke keuzes
De vader van Deborah werkt als kok in een hotel, haar moeder runt een klein eettentje. Ze werken zeven dagen per week en toch levert het nog te weinig op om een gezin met zes kinderen te onderhouden. Moeder Aïda vertelt: “Het geeft stress dat er niet altijd genoeg geld is en ik mijn kinderen niet kan geven wat ze nodig hebben. Soms sta ik voor de keuze: koop ik eten, of betaal ik huur? Ik kies dan altijd voor het laatste. Als ik mijn huis kwijtraak, worden de problemen alleen maar groter. Armoede vormt een vicieuze cirkel die moeilijk te doorbreken is. Soms leen ik geld van vrienden om eten te kopen. Het is vervelend als je moet aankloppen bij anderen omdat je niet genoeg hebt. Op zo’n moment schaam ik me. Maar zo is het leven hier. Je moet elkaar wel om hulp vragen.”

De hel van Kampala
Dat Deborah gesponsord wordt, lost niet alle problemen van het gezin op. Maar het helpt om net in balans te blijven. Het feit dat een van de kinderen uit een gezin in een project zit, maakt een groot verschil. Het risico dat kinderen als Deborah anders ‘Downtown Kampala’ terechtkomen is groot. Vanuit de stress die armoede veroorzaakt, maken ouders ongezonde keuzes. Veel kinderen vluchten daarom van huis, op zoek naar een beter leven. De realiteit is echter dat ze op straat terechtkomen. Teruggaan is vaak geen optie, denken ze zelf. Honderden kinderen zitten in de straten van Kampala hun jaren uit in de hoop dat hen niet iets al te ergs overkomt. Geweld en misbruik zijn hier aan de orde van de dag. Veel kinderen die op straat leven zijn high van de kerosine (brandstof voor vliegtuigen) die ze snuiven of soms zelfs drinken om het leven niet te hoeven voelen. Verdoofd dwalen ze door de straten van Kampala waar drugsgebruik, prostitutie en mishandeling de norm zijn. Ze moeten op zoek naar eten en een plek om de nacht ongeschonden door te komen. De scheidslijn tussen het leven in een sloppenwijk en het leven op straat is voor veel kinderen gevaarlijk dun.

Een veilige plek
Dat voor Deborah het schoolgeld betaald wordt, geeft lucht en biedt haar tegelijkertijd de zekerheid dat ze naar school kan. Net als 400 andere kinderen gaat Deborah iedere zaterdag naar het Compassion-project, dat gerund wordt door de lokale kerk. Hier heeft ze een veilige plek om te spelen, ontmoet ze vriendjes en vriendinnetjes en krijgt ze lessen die ze op school niet krijgt. Een van de doelen is dat de kinderen een vak leren waarmee ze geld kunnen verdienen. Deborah heeft geleerd om boeken te binden. Maar het liefst wordt ze later dokter. Dat ze hierover durft te dromen, is niet vanzelfsprekend voor een kind dat opgroeit in armoede. Armoede werkt namelijk als een stem die tegen je zegt: ‘Jij bent niets waard, het wordt nooit wat met jou. Jij zult hier niet uit komen.’ Op het project horen Deborah en de andere kinderen precies het tegenovergestelde: ‘Je bent geliefd en bijzonder. Jij mag leven met hoop voor de toekomst.’

Bekijk de video van Deborah

2.4 Aanvullende fondsen

De basisontwikkeling van een kind wordt betaald uit het kindsponsorprogramma. Onze aanvullende fondsen zorgen voor alle zorg die daarnaast nodig is. Deze activiteiten zijn erop gericht verbetering aan te brengen in de leefomstandigheden van gesponsorde kinderen, hun familie, kerk of de gemeenschap. In het afgelopen jaar hebben we in Nederland voor 3.590.291 euro aan aanvullende fondsen ontvangen:

SoortBedragen in €
Kerstgiften523.190
Sponsor Plus278.717
Ongesponsorde kinderen262.628
Kerkplanting & Toerusting19.278
Medische zorg & Voeding36.119
Zeer kwetsbare kinderen96.808
Educatie, Werk & Inkomen89.544
Water & Hygiëne55.498
Noodhulpfonds456.156
Waar meest nodig293.466
Aanvullende projecten1.478.887
Totaal aanvullende fondsen3.590.291

Deze gelden zijn afgedragen aan Compassion International en worden gebruikt voor de financiering van alle zorg die naast de basisontwikkeling van een kind nodig is. Dit geldt voor alle fondsen, met uitzondering van het fonds ‘Waar meest nodig’ en ‘Aanvullende projecten’. Vanuit deze fondsen worden onder andere ook specifieke hulpprojecten gefinancierd.

Vanuit Nederland zijn de volgende specifieke hulpprojecten gefinancierd:

 

560 kinderen krijgen toegang tot een nieuwe kerk

3.543 kinderen en hun families ontvangen noodhulp naar aanleiding van COVID-19

11.644 kinderen krijgen toegang tot nieuwe infrastructuur (klaslokalen, keukens en opvang)

1 kind heeft een grote medische ingreep gekregen

5.975 kinderen en jongeren hebben aanvullende scholing ontvangen

450 kinderen kunnen terecht in een nieuw project

915 moeders en baby’s nemen deel in het Moeder- en babyprogramma in 61 projecten

3.328 kinderen krijgen toegang tot een nieuw toilet en schoon drinkwater

COVID-19

Lees meer over de coronacrisis en de impact daarvan op ons werk in de veldlanden in het hoofdstuk COVID-19-crisis

Naar dit hoofdstuk
twee jongentjes uit kenia staan met armen over elkaars schouders

Wij doen het samen

 

3.1 Sponsors en donateurs

We zijn dankbaar voor een trouwe achterban van 39.321 sponsors die zich verbinden aan een kind in armoede. Zij geven maandelijks hun financiële bijdrage, maar nog belangrijker: ze laten een kind in armoede weten dat het ertoe doet. Daarnaast is er een groot aantal donoren dat door middel van giften bijdraagt aan de fondsen waarmee sponsorkinderen alle aanvullende hulp kunnen krijgen die nodig is om uit armoede te komen. Omdat sponsors en donateurs zo belangrijk zijn, werken we er altijd aan om een zo persoonlijk mogelijke relatie met hen te hebben. We streven er naar dat elk contactmoment met Compassion of een sponsorkind een positieve ervaring is.

 

3.1.1 Contactmomenten met sponsor

Er is een aantal manieren/momenten waarop sponsors (en donoren) in contact komen met Compassion.

Brieven van sponsorkind

Sponsorkinderen schrijven regelmatig brieven aan hun sponsor. Deze brieven worden vanuit het kantoor van Compassion naar de sponsor gestuurd. Bij deze brief vindt de sponsor altijd een bijlage waarop regelmatig nieuwe informatie te vinden is die interessant voor hem/haar is. Wanneer je in armoede leeft, is het heel normaal dat niemand aan je verjaardag denkt. Omdat wij het belangrijk vinden dat een kind zich speciaal voelt, is er een tool ontwikkeld, zodat sponsors een bericht krijgen wanneer hun sponsorkind jarig is, met een link naar verjaardagskaarten om naar het sponsorkind te versturen. Zo wordt het de sponsor makkelijk gemaakt om een kaartje te sturen naar het jarige sponsorkind. Er zijn dit jaar 11.945 verjaardagskaarten verstuurd.

MyCompassion

Eind maart heeft Compassion Nederland het digitale platform MyCompassion geopend. Speciaal voor de sponsor. Door het aanmaken van een persoonlijk account kan men direct inloggen. Het doel van MyCompassion is het versterken van de verbinding tussen sponsorkind en sponsor door heel veel gegevens en handige weetjes digitaal beschikbaar te stellen. Ook het schrijven van een brief of ansichtkaart is via MyCompassion mogelijk. Daarnaast is er een doel op duurzaamheid aan verbonden; hoe meer informatie er digitaal beschikbaar is, hoe meer er kan worden bezuinigd op papier en verzendkosten. Ruim 8.000 sponsors hebben tot 1 juli een account aangemaakt.

Persoonlijk contact

Het Sponsor & Engagement-team staat dagelijks sponsors en niet-sponsors te woord via telefoon, e-mail en sociale media. Het team heeft als doel om de sponsor aan het sponsorkind en aan de missie van Compassion te verbinden. Dit gebeurt door het geven van informatie, het beantwoorden van vragen, sponsors te bemoedigen en aan te moedigen in de strijd tegen armoede. Daarnaast heeft Compassion service excellence hoog in het vaandel staan en doen wij altijd ons best de sponsor te verrassen in service en in maatwerk.

Sponsormail

Maandelijks ontvangen sponsors en geïnteresseerden een e-mailnieuwsbrief met inspirerende artikelen, nieuwsberichten, video’s, blogs en andere actuele berichten. Het aantal abonnees van de nieuwsbrief is op dit moment 41.975. De sponsormail heeft relatief hoge openings- en doorklikpercentages, wat duidt op een grote sponsorbetrokkenheid. Het openingspercentage was gemiddeld 46,1 met een doorklikpercentage van 21,1.

Webshop

De webshop van Compassion is in december 2019 gelanceerd en biedt verschillende producten aan onder de merknaam Compassion. Met de webshop wordt naamsbekendheid en het ondersteunen van de Compassion-community beoogd. Het aantal verkochte producten van december 2019 tot en met juni 2020 was 649. Het bestverkochte artikel was de Kipaji-handtas uit Kenia (318 stuks). De webshop is 16.000 keer bezocht.

Sociale media

Compassion Nederland is te vinden op Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube. Deze aanwezigheid heeft ervoor gezorgd dat wij in de Digital Maturity Benchmark hoog scoren op het gebied van social media. Het afgelopen jaar is er een uitgebreide socialmediastrategie gemaakt die vanaf het nieuwe fiscaal jaar ingezet gaat worden. Social media zijn belangrijke kanalen om sponsors van informatie te voorzien en hen betrokken te houden bij de organisatie. De boodschap die wij willen doorgeven via sociale media heeft drie kernaspecten.

 1. Doe mee! Draag ook bij aan de missie van Compassion.
 2. Samen kunnen wij verandering brengen in het leven van kinderen.
 3. Compassion brengt kleine, eerlijke verhalen van urgentie en hoop.

Het bereik van onze socialmediakanalen is het afgelopen jaar als volgt gestegen:

 

Website

Via compassion.nl kunnen sponsors allerlei informatie vinden over Compassion zoals blogs, nieuws, evenementen en reizen. Op de website kan de sponsor ook administratieve wijzigingen doorgeven en via een chatfunctie vragen stellen aan een medewerker van Compassion.
– Aantal bezoeken (sessies): 445.458 (was 238.888, +86%)
– Aantal bezochte pagina’s (unieke paginaweergaven): 1.354.201 (was 1.116.694, +21,3%)

Op compassioncadeaus.nl kunnen zowel sponsors als niet-sponsors een cadeau kopen. De gever kan hier een cadeaukaart weggeven en zo een gift doen aan een van de Compassion-fondsen waarmee een kind en/of gezin in armoede geholpen wordt.
– Aantal bezoeken (sessies): 103.313 (was 231.095, -55%)
– Aantal bezochte pagina’s (unieke paginaweergaven): 312.570 (was 1.089.312, -71%)
De opbrengst van de Compassion Cadeaus wordt via de wereldwijde fondsen van Compassion besteed.

Blog

Compassion Blog is onderdeel van onze website. Hierop delen we inspirerende verhalen over sponsorkinderen, sponsors en de impact van het werk van Compassion wereldwijd. Doel van het blog is om de binding van sponsors met Compassion verder te versterken en te verduidelijken wat Compassion is en wat ons drijft. Via sociale media en de sponsormail verwijzen we veel naar deze blogs. Het best gelezen worden de blogs die gerelateerd zijn aan het schrijven met een sponsorkind. Dat blijkt uit de top drie van de best gelezen blogs van het afgelopen jaar:

 1. Inspiratie: 7 thema’s om over te schrijven (6.490 bezoekers)
 2. Een opzetje voor de brief aan je sponsorkind (5.619 bezoekers)
 3. Contact met je sponsorkind via sociale media (5.119 bezoekers)

Direct mailings

Naast de sponsormail ontvingen sponsors digitale mailings over diverse onderwerpen, zoals de introductie van MyCompassion, een overzicht van giften voor belastingaangifte, een nieuwjaarsmailing, een verjaardagsmail, een kerstmailing en een COVID-19-mailing.

COVID-19

Lees meer over de coronacrisis en de impact daarvan op ons werk in de veldlanden in het hoofdstuk COVID-19-crisis.

Naar dit hoofdstuk

3.1.2 Campagnes

Kerstcampagne

In het najaar stimuleren we onze sponsors om het contact met hun sponsorkind te onderhouden door het sturen van een kerstkaart. Deze kaart is eenvoudig te versturen via onze website en is te personaliseren met een eigen tekst en foto. De kerstkaart zorgt ervoor dat kinderen in ieder geval eens per jaar post van hun sponsor krijgen, wat erg belangrijk is voor hun ontwikkeling. Het sturen van de kaart is eenvoudig en biedt een laagdrempelige manier om sponsors die weinig brieven schrijven een bericht te laten sturen.
Afgelopen jaar werden 27.443 kaarten verstuurd. Dit betekent dat van de 46.990 sponsorkinderen 57,3% een kerstkaart heeft ontvangen. Naast de vraag om een kaart te sturen, vragen we sponsors om een gift te doen aan het internationale Kerstfonds. Vanuit dit fonds krijgen alle sponsorkinderen een cadeau tijdens de kerstviering.

 

Bekijk video

Moederdagcampagne

Begin april 2020 is de Moederdagcampagne gestart met een eerste awareness-fase zonder concrete donatievraag. Echter, gezien de opmars van COVID-19 en de urgentie om een noodhulpcampagne te starten, is de Moederdagcampagne afgebouwd en met een inhoudelijke blog ingevoegd in de noodhulpcampagne. Het reeds opgebouwde online publiek is geleid naar deze nieuwe campagne.

Wil je meer lezen over de COVID-19-noodhulpcampagne, klik hier

Member get Member 

In het voorjaar van 2020 hebben we opnieuw een Member Get Member-campagne gedaan. Voorheen werd de volledige campagne telefonisch uitgevoerd, nu schrijft de nieuwe sponsor zich online in. Dit vernieuwde concept was succesvol en biedt kansen voor toekomstige campagnes. De doelstelling was om honderd nieuwe sponsors te vinden. Dat is niet gelukt; er zijn 81 nieuwe sponsors gevonden.

Evenementen

Christelijke evenementen (groot en klein) en concerten van artiest-ambassadeurs zijn belangrijke momenten om in contact te komen met huidige en nieuwe sponsors. Ook delen we graag meer over onze missie op deze evenementen. Tijdens deze momenten bereiken we een groot deel van onze achterban. Compassion werkt altijd nauw samen met artiesten en evenementorganisaties. Afgelopen jaar waren we op diverse evenementen aanwezig en hebben in totaal 758 kinderen via de verschillende evenementen een sponsor gevonden. Een greep uit de evenementen die tot half maart plaatsvonden:

 • Gospelnights met Dwight Dissels
 • Concerten met InSalvation
 • Concerten met Hillsong London
 • Global Leadership Summit
 • Bidden & Vasten-conferenties
 • Concert Graham Kendrick
 • New Wine Zomerconferentie
 • #1000kidsdroomtour met Gilbert & Sharon

3.1.3 Relatie met het kind

De relatie tussen de sponsor en het sponsorkind wordt op een aantal manieren gevormd.

Briefwisseling

We stimuleren sponsors om te schrijven met hun sponsorkind. In deze schrijfrelatie ligt de nadruk op het bemoedigen van het sponsorkind door de sponsor, maar soms ontstaan ook mooie schrijfrelaties tussen sponsor en sponsorkind. Als een sponsor zelf meer schrijft, ontvangt hij ook meer brieven terug. Ook ontvangt de sponsor eens in de twee jaar een nieuwe foto van zijn sponsorkind. Zowel het schrijven als het ontvangen van brieven als foto’s zijn sinds de komst van MyCompassion ook digitaal beschikbaar gemaakt.

In het afgelopen jaar zijn er:
118.011 brieven verstuurd door sponsorkinderen;
35.493 brieven verstuurd door sponsors;
11.120 ansichtkaarten, 11.945 verjaardagskaarten en 27.151 kerstkaarten verstuurd door sponsors.

Wil je meer weten over de invloed van de coronacrisis op het briefschrijfproces, klik hier

Gebed

We moedigen sponsors aan om regelmatig voor hun sponsorkind te bidden; gebed is een krachtig wapen in de strijd tegen armoede. En bijzonder dat op de Compassion-projecten de kinderen ook voor ons bidden. In de nieuwsbrief naar sponsors geven we elke maand aandacht aan een gebedspunt. Daarnaast hebben we ook dit jaar op onze website een gebedskalender gepubliceerd die door belangstellenden gedownload kan worden.

Compassion-reizen

Jaarlijks organiseren we een aantal groepsreizen naar veldlanden. Dit doen we omdat een bezoek aan een veldland belangrijk is voor zowel het sponsorkind als de sponsor. Voor het kind is het een bevestiging dat de sponsor om hem/haar geeft. Voor de sponsor is het de mogelijkheid om met eigen ogen te zien welk effect de sponsoring heeft op het kind en zijn/haar omgeving.

Afgelopen boekjaar hebben de volgende reizen plaatsgevonden:

 • Kenia (augustus 2019) 23 deelnemers
  Deze reis was speciaal voor onze ambassadeurs. Voor deze reis werd € 31.338 aan fondsen geworven door de deelnemers. Ook werden er 59 kinderen gesponsord. De ambassadeurs besloten door te gaan met fondsenwerving voor het realiseren van klaslokalen en een plek om schoon water te halen.
 • Ecuador (oktober 2019) 25 deelnemers
  Voor deze reis werd € 8.374 aan fondsen geworven. Dit is besteed aan Survival in Manta.
 • Uganda (februari 2020) 36 deelnemers
  Voor deze reis werd € 20.086 geworven. Dit is besteed aan het realiseren van klaslokalen in Uganda.

Sponsors hebben de mogelijkheid om hun sponsorkind te bezoeken tijdens een door henzelf georganiseerde reis. Compassion regelt dan de ontmoeting en zorgt voor een goede begeleiding daarin. Afgelopen jaar hebben er 71 bezoeken plaatsgevonden. Hierbij waren meerdere bezoekers betrokken (vaak meer dan 1 bezoeker). De laatste was op 11 maart in Brazilië. Tien bezoeken zijn gecanceld vanwege de coronacrisis.

Bekijk video

3.2 Ambassadeurs

De inzet van ambassadeurs is onmisbaar voor het werk van Compassion. In het afgelopen jaar is het aantal ambassadeurs opnieuw gegroeid. Wekelijks melden betrokken mensen zich die graag ‘iets’ voor Compassion willen doen.

We kijken terug op bijzondere momenten. Een hoogtepunt was de reis naar Mogor in Kenia, waar de ambassadeurs de start van een project mogelijk maakten met € 15.000,-, opgehaald door allerlei fondsenwervende acties. Er werd bovenop de projectstart nog eens 15.561 euro opgehaald en ook werden er 59 kinderen gesponsord. De ambassadeurs besloten na deze indrukwekkende reis door te gaan met fondsenwerving voor klaslokalen en een watervoorziening op het project.

In november hielden we onze jaarlijkse ambassadeursdag. Remmy Dumbi uit Tanzania deelde zijn verhaal en de aanwezigen genoten van workshops en goede ontmoetingen. In de Facebookgroep worden vrijwel dagelijks updates gegeven aan meer dan 500 ambassadeurs.

Ook artiesten zetten zich in voor kinderen in armoede. Al jaren werken we samen met artiesten die hun publiek vertellen over hun passie voor kinderen in armoede. Op deze manier laten ze hun stem horen door de handen ineen te slaan met Compassion. Op compassion.nl/artiesten staan alle artiesten vermeld die met ons verbonden zijn. De samenwerking met de artiesten wordt jaarlijks geëvalueerd.

 

Totaal

1.131

Ambassadeurs

Events

213

Ambassadeurs werken mee bij allerlei evenementen – 58 events en concerten en 32 kerkdiensten

Speak-up

27

Vertegenwoordigers van het werk van Compassion op scholen en in kerken

Op kantoor

35

Ambassadeurs werken mee op kantoor met allerlei administratieve en praktische klussen – in totaal 7fte

Vertalen

324

Vertaalambassadeurs van brieven en andere informatie – in totaal 20.554 vertaalde brieven

Schrijven

657

Sponsors die zelf niet kunnen schrijven worden door deze ambassadeurs geholpen – in totaal 9.001 brieven

Bidden

29

Gebedsambassadeurs bidden voor het werk van Compassion – 30 gebedspunten zijn gedeeld

Talent

75

Ambassadeurs ondersteunen het werk van Compassion met hun eigen specifieke talent

 

België

25

In België is een groeiend aantal ambassadeurs actief

 

 

 

 

3.3 Kerken

Compassion werkt in onze veldlanden altijd via de lokale kerk, die een project ‘host’. Vaak zijn de lokale medewerkers en vrijwilligers leden van die kerk. Ook de kerk in Nederland speelt een belangrijke rol in het bevrijden van kinderen uit armoede. We investeren graag in duurzame relaties met kerken en lopen graag samen met hen op in het omzien naar de allerarmsten. In gesprek met kerkenraden, oudstenraden of kerkelijk leiders zoeken onze relatiemanagers naar mogelijkheden om te ontdekken hoe we als kerken in Nederland en in onze partnerlanden gezamenlijk de handen, voeten, oren en ogen van Jezus kunnen zijn.

Sprekersnetwerk Compassion

Het sprekersnetwerk van Compassion bestaat uit meer dan veertig gepassioneerde sprekers die uitgenodigd kunnen worden door kerken. Alle sprekers willen zo hun talent verbinden aan de missie om kinderen uit armoede te bevrijden. Tijdens de bijeenkomsten wordt een oproep gedaan tot kindsponsoring en is er eventueel een collecte. Het sprekersnetwerk heeft een sterk wervende insteek, maar biedt ook een stuk binding met bestaande sponsors.

 

 

Het verhaal van Mozaiek en Kenia

De kerk Mozaiek en Compassion hebben de handen ineengeslagen om zoveel mogelijk kinderen uit armoede te bevrijden in Jezus’ naam. Mozaiek033 (Nijkerk) en Mozaiek0318 (Veenendaal) zetten zich in voor de meest kwetsbare kinderen in het noorden van Kenia (in de regio’s Marsabit en Isiolo). Marsabit betekent letterlijk ‘vergeten gebied’. Mozaiek heeft de overtuiging dat God van dit vergeten gebied een plaats van hoop wil maken. Daarom heeft Mozaiek ervoor gekozen om in samenwerking met de lokale kerken in Kenia en Compassion dit mooie project op te pakken.

 

Bekijk video

3.4 Zakelijk netwerk

Veel christelijke ondernemers zijn op zoek naar wegen om met hun bedrijf bij te dragen aan de missie van Compassion. Via het partnerprogramma van Compassion krijgen zij de mogelijkheid om het werk van Compassion te steunen. In het afgelopen jaar groeide het ondernemersnetwerk naar 423 zakelijke partners. In het afgelopen jaar werden diverse activiteiten voor hen georganiseerd. Strategie is de inzet op partnership en samen op te trekken met het netwerk van de ondernemer in de strijd tegen extreme armoede. Zo helpt Compassion bedrijven om intern en extern gezicht te geven aan hun passie voor kinderen in armoede. Andersom willen we ons laten inspireren door bevlogen ondernemers.

Samen bereiken we meer

Verschillende zakelijke partners hebben hun netwerk aangeboord om mee te bouwen aan onze missie. Een bouwbedrijf financierde samen met relaties de bouw van achttien woningen en een school in Tanzania.  Bij een andere onderneming kwamen de medewerkers in actie om geld op te halen voor de ondersteuning van Moeder- en babyprojecten in Peru. Daarnaast werden er vier kerkplantingen gefinancierd in Peru, Honduras, Bolivia en Tanzania. En zijn er 46 Moeder- en babyprojecten gefinancierd.

Bekijk video

3.5 Muskathlon 

In de afgelopen jaren hebben we een sterk partnership ontwikkeld met Stichting de 4e Musketier. We zetten ons op gelijkwaardige wijze in voor hetzelfde doel: kinderen bevrijden uit armoede in Jezus’ naam. De 4e Musketier introduceert Compassion in een netwerk dat zich inzet voor de visie en doelen van Compassion. Andersom faciliteert Compassion de 4e Musketier met een platform om onrecht te bestrijden en helpt Compassion op de extreme locaties waar Muskathlons plaatsvinden. In 2012 vond de eerste Muskathlon plaats. Sindsdien is de Muskathlon enorm gegroeid. Iedere atleet laat zich sponsoren voor een bedrag van tienduizend euro. Het is ook mogelijk om sponsors te zoeken voor kinderen, waarbij iedere sponsor staat voor een waarde van duizend euro op de ‘teller’ van de Muskathleet.

Vanwege COVID-19 is het noodzakelijk gebleken twee Muskathlons te annuleren. De geplande reizen naar Uganda in april 2020 en Indonesië in juni 2020 konden niet plaatsvinden vanwege de lockdown in zowel Nederland als de veldlanden. De deelnemers is een alternatief aangeboden in het najaar in Nederland, zij voltooien hun sportieve prestatie vanuit huis en worden hierin vooraf, tijdens en daarna gefaciliteerd door De 4e Musketier.

 

muskathlon rwanda

Rwanda – september 2019
20 deelnemers


140 kinderen gesponsord en € 120.037 dat besteed is aan:

€ 72.361 – goede toiletten voor kinderen in 9 projecten in Rwanda
€ 12.022 – betaling totale kosten van een Moeder- en babyproject voor een heel jaar
€ 1.950 per project – projectgiften voor 5 projecten die tijdens de reis bezocht zijn
€ 892 – organisatie sportdag met kinderen
€ 13.440 – donatie in fonds Ongesponsorde kinderen  
€ 10.384 – donatie in fonds Zeer kwetsbare kinderen
€ 1.188 – bijdrage kindsponsoring

muskathlon tanzania

Tanzania – oktober 2019
151 deelnemers

1.004 kinderen gesponsord en € 639.280 dat besteed is aan:

€ 19.612 – verbetering van 4 klaslokalen op een project en uitrusting meubilair
€ 9.917 – bouw van 11 toiletten op een project
€ 96.316 – bouw van huizen die verwoest zijn door de regen voor de gezinnen van 17 sponsorkinderen
€ 71.983 – bouw van een keuken op 7 projecten
€ 68.156 – bouw van extra klaslokalen op 5 projecten
€ 77.883 – training voor vaders om hen te betrekken bij de opvoeding van hun kinderen en hun plek als man in het gezin in te nemen
€ 114.931 – training van 88 jongeren van 8 projecten over het zelfstandig omgaan met geld en het starten van een eigen bedrijf
€ 44.034 – bouw van 9 klaslokalen op 3 projecten –
€ 1.950 per project – projectgiften voor 14 projecten die tijdens de reis bezocht zijn –
€ 96.384 – donatie in fonds Ongesponsorde kinderen –
€ 8.125 – organisatie sportdag met kinderen –
€ 3.451 – donatie in fonds Hiv/aids –
€ 1.188 – bijdrage kindsponsoring

Uganda – omgezet naar Muskathlon@home
20 deelnemers

 

117 kinderen gesponsord en € 99.212 dat besteed is aan:

€ 24.030 – bouw van klaslokalen op een project
€ 8.134 – training/toerusting van ouders in naaien en haken om eigen inkomen te verwerven
€ 38.416 – trainingsruimte en klaslokalen voor specifieke projecten
€ 2.000 per project – projectgiften voor 8 projecten
€ 11.232 – donatie in fonds Ongesponsorde kinderen
€ 1.400 – donatie in fonds COVID-19 Noodhulp  

Indonesië –omgezet naar Muskathlon@home
45 deelnemers

 

277 kinderen gesponsord en € 172.987 dat besteed is aan:

€ 24.985 – vervolgstudie van 8 jongeren
€ 21.352 – waterfaciliteiten voor schoon en veilig drinkwater op 2 projecten
€ 960 – opleiding tot automonteur voor een jongere
€ 49.854 – betaling totale kosten van 4 Moeder- en babyprojecten voor een heel jaar
€ 2.500 per project – projectgiften voor 5 projecten
€ 21.792 – donatie in fonds ongesponsorde kinderen
€ 10.497 – donatie in fonds Zeer kwetsbare kinderen 
€ 6.717
– donatie in fonds Educatie, Werk & Inkomen
€ 14.274 – donatie in fonds Medische zorg & Voeding
€ 10.056 – donatie in fonds COVID-19 Noodhulp

 

COVID-19

Lees meer over de coronacrisis en de impact daarvan op ons werk in de veldlanden in het hoofdstuk COVID-19-crisi.

Naar dit hoofdstuk

Interne organisatie

4.1 Inleiding

Compassion Nederland heeft vorig jaar besloten om de organisatie meer samensturend te maken. Dat betekent dat er veel eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij de teams wordt neergelegd. Ook wordt de expertise vanuit de organisatie volop benut en is er veel ruimte om feedback te geven op plannen en ideeën en zo bij te dragen aan de optimalisatie ervan. Het jaar 2018 en het begin van 2019 is gebruikt als onderzoeksperiode. De afgelopen jaren is er op een organische manier ingezet op deze organisatieverandering, waarin veel ruimte was voor bijsturing en verbetering.

Een onderwerp dat veel aandacht vraagt tijdens dit traject is het aanpassen van de samenwerking en processen tussen de primaire teams (marketing- en relatieteams) en de ondersteunende teams (finance, administratie, HR en ICT). Door het ontbreken van tussenkomst van managers wordt de werkrelatie tussen de primaire en ondersteunende teams intensiever dan voorheen.

4.2 Uitgangspunten voor organisatiemodel

Compassion Nederland is de richting van samensturen ingeslagen vanuit een behoefte om de cultuurwaarden, zoals beschreven in paragraaf 1.4.2, verder vorm te geven. We willen dus onze missie (1), persoonlijke groei (2), 100% voor elkaar (3), opbouwend zijn in woord en gedrag (4) en anderen uitnodigen om deel te zijn van de missie (5) niet alleen met woorden vormgeven, maar vooral met wat we doen en hoe we dat doen.

We zijn ervan overtuigd geraakt dat dit niet alleen een fijne en gezonde werkcultuur oplevert, maar ook bijdraagt aan een innovatieve en wendbare en daarmee toekomstbestendige organisatie. Literatuur, onderzoek en eigen ervaring onderbouwen deze aanname.

We vertalen dat door onder andere de verantwoordelijkheid daar te leggen waar mensen of teams ook daadwerkelijk te maken hebben met de ‘neighbour’, zoals we dat bij Compassion noemen. Het team dat verantwoordelijk is voor het contact met de sponsor, komt dus zelf met plannen en doelen en budgetten om ervoor te zorgen dat de sponsorervaring elke keer beter wordt. Door de voorbereiding samen met experts en in een crossteam te doen, wordt voorkomen dat er blinde vlekken ontstaan en zorgen we ervoor dat kennis die beschikbaar is in de organisatie ook daadwerkelijk wordt gebruikt.

We maken door deze keuze meer dan ooit gebruik van de beschikbare kennis, ervaring en expertise in de organisatie. Je hoeft je plek niet te ‘verdienen’, want dat kost de organisatie uiteindelijk alleen maar werkplezier en geld. Iedereen heeft zoveel meer bij te dragen dan we in eerste instantie denken.

Binnen Compassion willen we iedereen laten floreren en schitteren. Daar is onze cultuur op gebaseerd, zo geven we ons hr-beleid vorm en hierin dagen we elkaar uit. We geven daarom coaching en support aan teams over het geven van gezonde feedback en hoe je als team het beste in elkaar naar boven haalt. Ook wordt aan medewerkers ruimte gegeven om werk en privé op een gezonde manier te combineren, passend bij de levensfase waarin zij zich bevinden.

We vinden het belangrijk om te werken met crossteams, omdat daarin talent en expertise samenkomen. Geen eenvoudige opdracht; het ligt voor de hand om de belangen te verdedigen van je eigen team. Maar omdat we er echt van overtuigd zijn dat hier op de korte en lange termijn winst te behalen valt, zijn we bereid veel te investeren in elkaar, zowel in de onderlinge communicatie als in het vieren van gezamenlijke successen.

Een samensturende manier van werken is verre van eenvoudig. Het vraagt om medewerkers die in staat zijn te reflecteren. Die willen groeien en ontwikkelen en daarop aangesproken kunnen worden. Het vraagt om de bereidheid tot investeren in de groei en ontwikkeling van anderen, desnoods ten koste van henzelf. Zo komen leren en innoveren het meest tot hun recht. Dat vinden we belangrijk, omdat op die manier de missie van Compassion ten volle tot uiting komt: zoveel mogelijk kinderen bevrijden uit armoede, in Jezus’ naam.

Samensturend werken is belangrijk voor het voortbestaan en de groei van Compassion Nederland. We willen de beste en meest betrokken mensen aantrekken. Die niet bij
ons willen werken vanwege een hoog salaris, maar omdat ze geloven in onze missie en zich optimaal kunnen ontwikkelen in een prettige omgeving.

4.2.1 Organisatiemodel 

Het nieuwe organisatiemodel van Compassion zou je kunnen vergelijken met een omgekeerde piramide. Het leiderschapsteam staat niet boven de organisatie, maar stelt zich dienstbaar, faciliterend en coachend op.

Compassion werkt nog steeds met een raad van bestuur (CEO) en heeft een raad van toezicht waaraan de CEO verantwoording aflegt. Het Executive Team (EXT) bestaat uit de CEO en de CFO/Controller en is verantwoordelijk voor de jaarlijkse verslaglegging en audit door de onafhankelijke accountant en voor kwaliteitsmanagement en risicobeheersing. Het EXT legt verantwoording af aan de raad van toezicht (RvT) op organisatorisch en financieel niveau. Voorafgaand aan de RvT-vergaderingen (driemaal per jaar) wordt een vergadering belegd met twee leden van de RvT die specifiek toezicht houden op financiën en kwaliteit. In dit Finance Committee wordt de organisatie, naast de CEO en de CFO/Controller, vertegenwoordigd door twee Finance Professionals.

De CEO is onderdeel van het Operationeel Team (OT), dat de organisatie continu monitort, met advies en coaching terzijde staat en situationeel stuurt indien afgeweken wordt van de – door de teams zelf – opgestelde doelen en jaarplannen.

Daarnaast kent Compassion Nederland sinds een jaar het Strategisch Team (ST). Het ST buigt zich nadrukkelijk niet over de lopende zaken, maar over de langetermijnontwikkelingen en adviseert de organisatie over de richting en koers van de organisatie.

Bij Compassion Nederland is elke werknemer onderdeel van een expertteam. Veel van hen nemen ook deel aan een crossteam. Op deze manier is er juridische inbedding en wordt er continue aandacht gegeven aan de ontwikkeling van de expertise van de medewerkers. Daarnaast wordt kennis, talent en ervaring ten volle benut door in steeds wisselend samengestelde teams te werken aan projecten en processen.

Een nieuw team is het HR-team, waarin alles wat betreft primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden wordt afgestemd en gecoördineerd. Daarnaast wordt in dit team beleid ontwikkeld voor de korte en lange termijn. Aan dit team nemen OT, HR-experts en financiële experts zitting.

4.3 Jaarplannen en budgetten

4.3.1 Jaarplancyclus

Een jaarlijks terugkerend proces is de jaarplancyclus, waarbij vanuit de meerjarenstrategie jaarplannen, doelen en budgetten worden geformuleerd en opgesteld. De jaarplannen en budgetten van de verschillende teams worden door het Executive Team (EXT) en team Finance bij elkaar gevoegd tot een geconsolideerd jaarplan voor de gehele organisatie. De rol van de RvT blijft in dit proces gelijk. Ze beoordeelt de jaarplannen in de eindfase van de jaarplancyclus en bespreekt deze met de CEO.

4.3.2  Meten en rapporteren

Na vaststelling van de jaarplannen gaan de teams zelfstandig aan de slag met de uitvoering en betrekken hierbij waar nodig andere teams. Maandelijks wordt een Operationeel Team Breed, oftewel een OTB-vergadering belegd waarin de teams elkaar informeren over de voortgang van hun werkzaamheden. Halverwege het Fiscal Year wordt tijdens de Midterm Review gereflecteerd op de volledige jaarplannen van de teams. Daar waar teams onvoldoende op koers liggen om doelen te behalen, wordt aangegeven wat de reden daarvan is en wat er nodig is om dat alsnog te bereiken. Het team Marketing Automation & Insights meet en rapporteert in samenwerking met team Finance continu resultaten en benchmarks.

4.4 Advies, coaching en onderzoek

4.4.1 Advies

Hoewel veel disciplines binnen de organisatie aanwezig zijn, wordt ook structureel en incidenteel gebruikgemaakt van externe adviseurs. Dat zal op termijn waarschijnlijk zo blijven, maar met name in de overgangsfase zal meer gebruikgemaakt worden van externe expertise. Op het gebied van audits (accountant, ISO, CBF, RI&E) zal in enkele gevallen aanvullend advies nodig zijn vanwege veranderde processen, met name waar het HR betreft. Veel functieprofielen moeten worden aangepast en er is een herziening van het gehele beloningsbeleid in voorbereiding. Er wordt onderzocht of het invoeren van keuzebudget kan voorzien in een goede vorm van maatwerk voor de medewerkers van Compassion Nederland. Ook op IT-gebied ontstaat voor specifieke onderwerpen behoefte aan meer expertise dan in de organisatie aanwezig is. In het bestaande netwerk zijn op alle vakgebieden experts beschikbaar om in de adviesbehoefte te kunnen voorzien.

4.4.2 Coaching

Om de teams goed toe te rusten voor de veranderingen en aanvullingen in hun taken en werkveld, is een coachingstraject gestart met drie professionele coaches uit ons netwerk. Drie externe professionele coaches uit ons netwerk zijn bereid gevonden om in deze behoefte te voorzien.

4.4.3 OWDI-onderzoek

Jaarlijks wordt binnen Compassion Nederland het Onderzoek Werkgeluk en Duurzame Inzetbaarheid (OWDI) uitgevoerd. Dit onderzoek wordt afwisselend intern en door een externe partij uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek zijn bepalend voor de HR-agenda en beïnvloeden in sterke mate de ontwikkeling van de organisatie. De laatste jaren kwamen steeds meer signalen vanuit de organisatie die uiteindelijk leidden tot de veranderingen die in het afgelopen jaar zijn uitgerold. Deze signalen werden versterkt door onderzoeken en benchmarks die richtingbepalend zijn voor modern werkgeverschap. Compassion Nederland heeft zich ten doel gesteld om medewerkers zo veel mogelijk randvoorwaarden voor werkgeluk te bieden en in te zetten op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Compassion Nederland wil een goede werkgever zijn voor haar huidige medewerkers, maar ook aantrekkingskracht uitoefenen op volgende generaties. Overeenkomstige behoeftes die bij beide groepen zijn aangetoond, bestaan deze in hoofdzaak uit vrijheid en zelfstandigheid, onderdeel zijn van een aantrekkelijke organisatie, ruimte om te groeien en te ontwikkelen en een prettige en sfeervolle werkomgeving.

4.5. Strategische doelen

4.5.1 Dynamische strategieontwikkeling

De strategieontwikkeling bij Compassion Nederland kent een driejaarlijkse cyclus. Elke drie jaar wordt een meerjarenstrategie ontwikkeld en uitgewerkt in een strategisch plan en budget op hoofdlijnen. Jaarlijks worden jaarplannen en -budgetten gemaakt, waarbij het strategisch plan als basis en kader dient. Alle plannen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de RvT.

4.5.2 Van strategisch doel naar regulier onderdeel

Gedurende het afgelopen boekjaar hebben we gezien dat de focus en inzet op een aantal strategische doelen uit de meerjarenstrategie het gewenst effect hebben gehad. Deze doelen zijn gedurende de twee jaren dat er extra aandacht voor is geweest, verinnerlijkt geraakt in de organisatie. De strategische doelen ‘groei door relaties’ en ‘sponsor experience’ zijn door de teams verankerd in de jaarplannen en zijn inmiddels dagelijkse praktijk. De strategische doelen ‘digital mature’ en ‘optimale processen’ zijn op een niveau gekomen waarbij we de focus verleggen naar ‘doelgericht technologisch ontwikkelen’. Ook voor de overige strategische doelen ‘naamsbekendheid’, ‘share the movement’ en ‘samensturing’ zijn mooie stappen gemaakt. Er zijn echter nog onderdelen binnen deze doelen die om organisatiebrede aandacht en strategisch keuzes vragen.

4.6 Financieel beleid en resultaten, risico’s en kwaliteit

4.6.1 Resultaten

Het afgelopen jaar kende een vliegende start. Het gunstige economische klimaat en een aantal geslaagde evenementen zorgden in de eerste maanden voor veel nieuwe sponsoringen. Ook de inkomsten voor andere fondsen waren boven verwachting. Ondanks deze gunstige vooruitzichten hebben we de verwachtingen voor het voorjaar niet naar boven bijgesteld. We wisten op dat moment nog niet dat er een crisis aanstaande was die enorme gevolgen zou hebben. Toen de COVID-19-crisis om zich heen sloeg en de wereld op z’n kop zette, bleek het een verstandige keuze te zijn geweest om de oorspronkelijke verwachtingen te handhaven. Tijdens de crisis rekenden we intern verschillende scenario’s door. We anticipeerden actief op het ‘most-likely’ scenario en bespraken de mogelijke gevolgen en moeilijke besluiten waar we in nog slechtere scenario’s rekening mee moesten houden. In verschillende partnerlanden gingen de grafieken inderdaad in rap tempo omlaag. Veel sponsors in die landen zagen zich, meestal vanwege ontslag, genoodzaakt om sponsoringen stop te zetten. In Nederland bleef een grote ontslaggolf vooralsnog uit en dat was terug te zien in de cijfers van Compassion Nederland. In tegenstelling tot diverse andere landen bleef bij ons het aantal sponsorships op peil en steeg zelfs een beetje. Door diverse online acties bleven ook de financiële inkomsten op een goed niveau en kwam er veel geld binnen voor het noodhulpfonds. Samenvattend mogen we door een heel goede start en – tot nu toe – beperkte gevolgen van de COVID-19-crisis terugkijken op een goed en bijzonder gezegend jaar wat betreft de resultaten.

Kengetallen per boekjaar Compassion Nederland

Jaar (FY)20202019201820172016
Inkomsten in €24.627.355 21.937.329 21.021.701 19.992.246 17.781.890
Aantal gesponsorde kinderen47.991 46.224 44.188 42.979 41.552
Aantal sponsors39.321 38.419 36.858 35.544 35.064

COVID-19

Lees meer over de coronacrisis en de impact daarvan op ons werk in de veldlanden in het hoofdstuk COVID-19-crisis.

Naar dit hoofdstuk

4.6.2 Risico’s 

Risicomanagement krijgt in toenemende mate een vaste plek in de jaarlijkse cyclus van verslaglegging, evaluaties, reviews en audits. In eerdere jaarverslagen zijn de belangrijkste risico’s per onderwerp uitgebreid toegelicht en de bijbehorende beheersingsmaatregelen beschreven. Aan het eind van deze paragraaf geven we een samenvatting daarvan. In het afgelopen jaar hebben we in kaart gebracht op welke momenten risicobeheersing actief op de agenda moet staan. En welke elementen aan bod moeten komen om de risico’s zowel in de breedte als in de diepte voldoende in het vizier te hebben. Deze set elementen wordt gevormd door:

 1. de al genoemde organisatiebrede risico’s die al in kaart zijn gebracht,
 2. risico’s die we benoemen vanuit de strategische doelen,
 3. risico’s die door de teams zelf zijn beschreven in de vorm van mogelijke bedreigingen die de gestelde jaardoelen in gevaar kunnen brengen.

De momenten in het jaar waarop deze onderwerpen worden besproken zijn:

 1. in het najaar met het Operationeel Team bij de operationele beleidsevaluatie,
 2. einde kalenderjaar met RvT in relatie tot het jaarverslag,
 3. in het voorjaar met het Strategisch Team en eventueel met de gehele organisatie bij de Midterm Review.

4.6.3 Risicogebieden en beheersingsbeleid

Compassion Nederland onderkent de navolgende risico’s en bijbehorende beheersingsmaatregelen.

Focus op kindsponsoring

Beperkte focus op specifieke (aanvullende) projecten (onder meer interventions) en andere vormen van fundraising c.q. hulpprogramma’s. Ook beperkte focus op subsidieprogramma’s en allianties. Risico bestaat op afnemende interesse voor en verminderde populariteit van kindsponsoring.

Beheersingsbeleid: De Meerjarenstrategie FY19-21 voorziet in een onderbouwing voor de genoemde focus en is uitgewerkt in zeven strategische doelen. Verder is de continuïteitsreserve erop gericht om, in geval van het niet behalen van de berekende doelen (KRI’s), voldoende tijd te hebben om de strategische doelen te herzien dan wel de focus op alternatieve programma’s uit te breiden.

Imagoschade

Door recente voorbeelden bij andere hulporganisaties onderkennen we het risico van imagoschade. De normen en waarden die wij hanteren vanuit onze levensvisie en die voor het overgrote deel ook gelden voor onze sponsors, geven ons een extra verantwoordelijkheid op ethisch gebied. Negatieve publiciteit rondom (vermeend) onethisch handelen van aan onze missie verbonden mensen, kan langdurige gevolgen hebben voor de bereidheid om Compassion te steunen.

Beheersingsbeleid: Bij de selectie en aanstelling van medewerkers en ambassadeurs zijn wij zeer alert op integriteit. Wij vermijden – ondersteund door regels, afspraken, controlesystemen en de aanwezigheid van interne en externe vertrouwenspersonen – iedere mogelijke vorm van onethisch handelen. Aangezien wij onderdeel uitmaken van een internationale organisatie, kunnen wij ook geconfronteerd worden met imagoschade als gevolg van situaties die zich voordoen in partnerlanden. Binnen Compassion International maken wij ons sterk voor gedegen integriteitsbeleid, om zo het risico op imagoschade zoveel mogelijk te beperken. De continuïteitsreserve is erop gericht om de gevolgen van imagoschade meerdere jaren te kunnen opvangen, zodat er voldoende tijd is om het langetermijneffect te beoordelen, organisatorische maatregelen te treffen en het vertrouwen te herstellen.

ICT-ontwikkelingen

Het informeren van en communiceren met stakeholders is van cruciaal belang voor een engagementgerichte organisatie. Veranderingen en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Mede vanwege de internationale context waarin Compassion zich bevindt, moeten voortdurend keuzes worden gemaakt. Samenwerking met en aansluiting op populaire platforms vergroot de zichtbaarheid en compatibiliteit, maar verkleint de onafhankelijkheid (als organisatie) en de mogelijkheid om eigen keuzes te maken. Kiezen voor de best passende en meest duurzaam geachte applicaties voor de eigen organisatie vergroot de afhankelijkheid van (interne) ICT-kennis en vergt grotere inspanning voor compatibiliteit en delen van informatie.

Beheersingsbeleid: In de begrotingen worden structureel middelen gereserveerd voor (extra) investeringen op de ICT-gebieden: advies/architectuur, personeelsformatie en hardware/software. Verder wordt – onder meer met behulp van externe adviseurs – bepaald welk niveau van outsourcing tot een optimale prestatie voor de organisatie leidt. Vanuit risicobeheersing is het toetsen van de betrouwbaarheid van externe partners een belangrijk aandachtsgebied. Verder is Compassion samen met een aantal hulporganisaties betrokken bij een onderzoekstraject naar samenwerkingsmogelijkheden op ICT-gebied. De optie van een shared service center is hierbij een van de denkrichtingen.

Wet- en regelgeving in ontvangende landen

Het inzetten van middelen en het bieden van hulp en uitvoeren van projecten kan bemoeilijkt worden door (veranderende) wet- en regelgeving in (met name) ontvangende landen. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de situatie in India, waar Compassion recent alle activiteiten van overheidswege heeft moeten stopzetten. Vanwege grote inzet en betrokkenheid van medewerkers en ambassadeurs zijn veel sponsors de missie van Compassion blijven steunen door kinderen in andere landen te gaan ondersteunen. Vooral in instabiele regio’s en landen met een kritische houding ten aanzien van het christendom is dit risico altijd aanwezig.

Beheersingsbeleid: De invloed van Compassion Nederland in situaties die ontstaan als gevolg van veranderende wet- en regelgeving in partnerlanden is beperkt. In situaties zoals in India wordt via Compassion International en via politieke en diplomatieke kanalen geprobeerd zoveel mogelijk de bestaande programma’s te handhaven of zorg te dragen voor alternatieve programma’s. Daar waar directe programma’s niet langer ondersteund kunnen worden, zet Compassion zich actief in om sponsors te behouden voor de missie. In voorkomende gevallen wordt extra capaciteit ingezet om in een kort tijdbestek contact op te nemen met alle betrokken sponsors.

Deze onderwerpen zijn ook nu onverminderd actueel en verdienen onze blijvende aandacht. De risicogebieden staan structureel op de agenda van de verschillende teams en ook bij organisatieontwikkeling en bij strategische besprekingen komen deze onderwerpen aan de orde. Daarnaast komen deze onderwerpen tweemaal per jaar specifiek aan de orde bij de managementreviews.

4.6.4 Kwaliteit

Zoals gebruikelijk zijn we afgelopen jaar getoetst op de kwaliteit van onze interne processen. We zijn opnieuw voor zowel de ISO-certificering als het CBF-keurmerk met een goede beoordeling door de toetsingen gekomen. Maar dat is niet alles. Intern leggen we doorgaans de kwaliteitslat nog een stukje hoger dan strikt noodzakelijk. Zo heeft een stagiair de vastlegging van onze processen onder de loep genomen. Zij heeft, samen met een aantal collega’s, een bijzonder praktische structuur ontwikkeld om de processen en samenhang ervan te beschrijven. Daarnaast organiseren we gedurende het jaar interne audits om onze processen te monitoren, beleidsevaluaties om ons eigen handelen te toetsen, en reviews om de voortgang van jaarplannen te evalueren. Daarnaast maken we regelmatig gebruik van externe experts in ons netwerk om feedback te vragen op belangrijke ontwikkelingen en beslissingen. Door de groei van de organisatie in de afgelopen jaren zijn we op veel terreinen in staat om een hoog kwaliteitsniveau te behalen. We kunnen voldoende investeren in nieuwe technologie om onze sponsors digitaal te faciliteren en een hoge responssnelheid te realiseren. Ook in beveiligingstechnieken voor privacy en cybersecurity zijn we up-to-date. Daarnaast kunnen we gebruikmaken van de schaalgrootte van Compassion International en techniek en kennis delen met onze internationale partners.

We hebben de volgende certificeringen:

 • CBF-keurmerk, geïntegreerd met de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (de Code Wijffels). Het keurmerk stelt eisen aan bestuur, beleid, fondsenwerving, voorlichting en communicatie, besteding van middelen en verslaggeving. Compassion Nederland is via de Erkenningsregeling erkend als goed doel dat voldoet aan de CBF-vereisten.
 • ISO 9001-2015: dit keurmerk gebruikt Compassion Nederland voor een kritische beheersing, aanpassing en optimalisering van de processen.

We zijn lid van Missie Nederland, Micha Nederland en Viva Network. Het Viva Network is een wereldwijd samenwerkingsverband van organisaties dat zich bezighoudt met kinderen in nood.

We onderschrijven de geloofsbelijdenis van de World Evangelical Fellowship en de gedragscode van Goede Doelen Nederland.

4.7 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Steeds opnieuw zien we dat het juist de allerarmsten zijn die het hardst getroffen worden door de gevolgen van milieuverontreiniging, erosie en klimaatverandering. We willen daarom zorgvuldig en verantwoordelijk omgaan met de schepping zoals die aan ons is toevertrouwd.

In het afgelopen boekjaar zijn we verder gegaan met het verduurzamen van onze organisatie. Bij afstanden van minder dan 750 kilometer reizen we met de trein in plaats van met het vliegtuig. Leaseauto’s zijn (bij beëindiging van het contract) vervangen door elektrische auto’s en door invoer van een nieuwe fietsregeling stimuleren we het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer. Daarnaast hebben we een belangrijke stap gezet door MyCompassion in te voeren; een digitaal platform waar elke sponsor zijn/haar brieven kan schrijven, kindbrieven kan lezen en bewaren en gegevens kan inzien en aanpassen. Al meer dan een kwart van de sponsors maakt inmiddels gebruik van MyCompassion. Op jaarbasis scheelt dit het printen, verwerken en versturen van vele duizenden brieven.

Ons samenwerkingsverband met ‘Climate Stewards’ van A Rocha is het tweede jaar ingegaan. Onder het motto ‘Verminder wat je kunt en compenseer de rest’ stimuleert Climate Stewards, Compassion Nederland om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken. Andersom stimuleert Compassion Nederland, Climate Stewards om jaarlijks de aantoonbaarheid van de effectiviteit van de compensatie aan te tonen.

Ook binnen Compassion als internationale organisatie krijgt duurzaamheid een steeds hogere prioriteit. Een internationaal team werkt aan het opstellen van visie en beleid voor het verduurzamen van het werk van Compassion over de hele wereld.

Op het thema duurzame inzetbaarheid van ons personeel (MVO-thema ‘people’) zijn we verder gegaan op de weg die in het voorgaande boekjaar al was ingeslagen. Elke drie maanden werden onze medewerkers gevraagd naar hun mening, gevoel en advies op het gebied van werkbeleving (OWDI: Onderzoek werknemersgeluk en duurzame inzetbaarheid). Vanaf het moment dat we vanwege de COVID-19-crisis gedwongen werden om zoveel mogelijk thuis te gaan werken, zijn we deze onderzoeken frequenter gaan uitvoeren. Om de twee à drie weken hebben we een coronapeiling uitgevoerd om niemand uit het oog te verliezen en snel te kunnen bijsturen wanneer daar aanleiding voor was.

In het vorige boekjaar werd het aanbieden van een vitality-check (een uitgebreide en holistische versie van een PMO (preventief medisch onderzoek)) als zeer waardevol ervaren door onze medewerkers. De vitality-check is dit jaar daarom opnieuw beschikbaar gesteld voor collega’s die hier behoefte aan hadden. Daarnaast zijn een aantal workshops georganiseerd op het gebied van omgaan met werkdruk en stress.

We kijken als het gaat om ‘People’ ook breder dan alleen het personeel dat op onze loonlijst staat. Compassion Nederland mag zich verheugen in de betrokkenheid en inzet van vele vrijwilligers. Een deel van de vrijwilligers die bij ons op kantoor werkt, heeft een afstand tot de arbeidsmarkt, loopt stage of werkt aan persoonlijke problemen. Binnen de operationele grenzen willen we een warm welkom bieden aan mensen die dat extra nodig hebben.

4.8 Integriteit

Integriteit is één van de kernwaarden van Compassion. Integer handelen willen we tot uitdrukking brengen in wie we zijn en wat we doen. De cultuur binnen Compassion Nederland is hierbij van fundamenteel belang. Deze cultuur wordt vormgegeven met behulp van de vijf Cultural Behaviors. Het belang dat onze organisatie hecht aan de organisatiecultuur, wordt duidelijk onderstreept door de aanwezigheid van de senior functie van Director Movement & Culture. Het verstevigen en doorontwikkelen van deze cultuuraspecten is een continu proces.

Het integriteitsbeleid wordt verder vormgegeven door:

 • De gedragscode van Compassion Nederland, waarin onder meer regels zijn opgenomen over hoe er wordt omgegaan met (seksuele) intimidatie.
 • Het inwerktraject voor nieuwe medewerkers, ambassadeurs en stagiairs.
 • Het dataprotocol van Compassion Nederland.
 • De geheimhoudingsverklaring die ambassadeurs tekenen.
 • Het child protection-beleid.
 • Het beleid ter voorkoming van psychosociale belasting.
 • De aanwezigheid van twee interne vertrouwenspersonen en een externe vertrouwenspersoon.

In het afgelopen jaar is er in totaal drie keer een beroep gedaan op de interne vertrouwenspersonen. De externe vertrouwenspersoon is niet benaderd geweest. De onderwerpen van de gesprekken liepen uiteen, maar vielen nooit in de categorieën pesten, agressie, seksuele intimidatie of agressie en geweld. Uit de aard en frequentie van de gesprekken maken we niet op dat er structurele punten van zorg zijn. Een punt van aandacht dat buiten de gesprekken om werd opgemerkt, is dat het soms lastig blijkt om binnen de structuur van samensturing de juiste persoon te kunnen benaderen om met name HR-gerelateerde thema’s te bespreken, omdat de OT’er, HR of het eigen team niet altijd als een passende plek voelt. De vertrouwenspersonen hebben de aanbeveling aan Compassion Nederland opgevolgd om hier aandacht aan te schenken.

Compassion Nederland beschikt over een klachtencommissie waar meldingen gedaan kunnen worden die niet in de informele sfeer opgelost worden. Deze klachtencommissie onderzoekt de melding en geeft, waar nodig, advies aan de directie over de te nemen maatregelen. Het afgelopen jaar is er geen sprake geweest van meldingen van schendingen.

Verantwoordelijkheden zijn gedeeld op het gebied van cultuur, HR, child protection en data beveiliging. De eindverantwoordelijkheid voor het integriteitsbeleid ligt bij de CEO. De cultuur binnen Compassion Nederland bevordert integer gedrag en creëert de voorwaarden voor veiligheid, bescherming, welzijn en goede (werk)omstandigheden voor de sponsorkinderen, studenten en medewerkers van Compassion.

Het afgelopen jaar is er tijdens de maandelijkse God@Work-bijeenkomsten regelmatig aandacht besteed aan de cultuur. Daarnaast zijn er trainingen gegeven op het gebied van child protection en databeveiliging (AVG) en is er in de personeelsvergaderingen aandacht besteed aan de vertrouwenspersonen en de klachtencommissie. Het blijvend onder de aandacht houden van deze onderwerpen vinden we van belang voor een effectief integriteitsbeleid.

COVID-19

Lees meer over de coronacrisis en de impact daarvan op ons werk in de veldlanden in het hoofdstuk COVID-19-crisis.

Naar dit hoofdstuk

Bestuur en toezicht

5.1  Inleiding

De Code Goed Bestuur maakt onderdeel uit van het CBF-keurmerk. Deze code gaat over het besturen van goede doelen, het houden van toezicht, het afleggen van verantwoording en een goede omgang met alle belangrijke relaties met het goede doel. In dit verslag van de raad van toezicht is de verantwoordingsverklaring integraal opgenomen. De raad van toezicht (RvT) onderschrijft de volgende drie principes:

 1. Binnen Compassion is de functie ’toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk gescheiden van het ‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’.
 2. Compassion werkt continu aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en doelmatig wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstelling.
 3. Compassion streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en het in acht nemen van wensen, vragen en klachten.

Adequaat scheiden van de functies: toezicht houden, besturen en uitvoeren
De scheiding van de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren is binnen onze organisatie op verschillende manieren geborgd.

Het toezicht houden op het leidinggeven aan (besturen van) de werkorganisatie ligt bij de RvT. De taken en bevoegdheden van de RvT staan verwoord in de statuten van de organisatie en zijn verder uitgewerkt in het Raad van Toezicht Reglement zoals dat is vastgesteld op 22 juni 2017. De RvT houdt toezicht door:

 • behandeling en vaststelling van de door de directeur ingediende meerjarenplannen, jaarplannen, beleidsplannen en gerelateerde begrotingen;
 • evaluatie van de door de directeur ingediende rapportages;
 • behandeling en vaststelling van het jaarverslag en gerelateerde jaarrekening;
 • evaluatie van de overall resultaten van de werkorganisatie;
 • evaluatie van het functioneren van de directeur;
 • evaluatie van het eigen functioneren met behulp van daarvoor binnen Compassion International ontwikkelde instrumenten, waaronder:
  • een formulier waarmee leden van de RvT elkaars functioneren beoordelen en het functioneren van leden van de RvT die aftreden en herkiesbaar zijn beoordeeld wordt;
  • een formulier waarmee een afgetreden lid van de RvT terugkoppeling geeft over zijn/haar bevindingen over de periode waarin hij/zij deel uitmaakte van de RvT;
 • evaluatie van de taken en verantwoordelijkheden van de directeur zoals beschreven in het door de RvT vastgestelde directiereglement. Dit directiereglement bepaalt aan de ene kant hoe en wanneer de directeur verantwoording aflegt aan de RvT en aan de andere kant wat van de directeur verwacht wordt ten aanzien van het leidinggeven aan de werkorganisatie;
 • evaluatie van de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden binnen de werkorganisatie die via diverse mechanismen wordt aangestuurd en geoptimaliseerd via:
  • de jaarplannen van de verschillende geledingen van de werkorganisatie;
  • functiebeschrijvingen van de werknemers;
  • gedocumenteerde werkprocessen;
  • hard- en softwaresystemen in gebruik bij elk van de leden van de Global Partner Alliance van Compassion International.

5.2 Samenstelling raad van toezicht en directie per 30 juni 2020

De heer drs. Wout J. Adema RA MBA 
Woonplaats:
Nunspeet
Functie: Voorzitter (vanaf 1 april 2020)
Beroep: Directeur Zorg, Zorgverzekeraars Nederland, Zeist
Nevenfuncties: Penningmeester St. Vermogensbeheer Hoogeland Zorg Beekbergen, Voorzitter raad van toezicht InteraktContour Nunspeet en lid raad van toezicht Leger des Heils Almere

Mevrouw Maryke van der Eems (vanaf 4 december 2019)
Woonplaats: Amersfoort
Functie: Raad van toezicht-lid
Beroep: Hoofd Business Change, Triodos Bank, Zeist
Nevenfuncties: Geen

De heer drs. Wim Janssens MBA
Woonplaats: Hierden
Functie: Raad van toezicht-lid
Beroep: Groepsdirecteur Centrale Dienstverlening van Achmea
Nevenfuncties: voorzitter bestuur Stichting Baan Phak Phing, directeur Staalbankiers NV, lid bestuur Platform van Onderlinge Verzekeraars (Verbond van Verzekeraars)

De heer Robert W. Peters
Woonplaats: Colorado Springs (VS)
Functie: Raad van toezicht-lid
Beroep: Senior Director Global Board Engagement, Compassion International
Nevenfuncties: Board member Compassion Espana, Compassion Italia, Compassion Germany en Compassion Nordic

Mevrouw ing. Corry Siegers – Huinink
Woonplaats: Vijfhuizen
Functie: Raad van toezicht-lid
Beroep: SVP Video Discovery en Metadata, Bindinc BV te Hilversum
Nevenfuncties: Geen

Mevrouw dr. Dorien M. Wietsma – Bogaarts
Woonplaats: Barendrecht
Functie: Vicevoorzitter (vanaf 1 april 2020)
Beroep: Partner Amrop B.V. te Amstelveen
Nevenfuncties: Bestuur TheChurch en gastdocent Universiteit Antwerpen

Trainee raad van toezicht:

De heer Christian Lokhorst (vanaf 4 december 2019)
Woonplaats: Nunspeet
Beroep: Financieel adviseur bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken
Nevenfuncties: geen

Directie:

Mevrouw Nienke Westerbeek – de Wit
Woonplaats: Amersfoort
Nevenfuncties: geen

 

 

5.3 Samenvatting van activiteiten 2019-2020

De RvT heeft in het afgelopen boekjaar de volgende activiteiten ondernomen:

 • Een vertegenwoordiging van de RvT heeft in september deelgenomen aan de jaarlijkse Global Council in Colorado en aansluitend een werkbezoek gebracht aan Guatamala.
 • In oktober heeft de raad van toezicht kennisgemaakt met de zogenaamde Bustour die Compassion organiseert voor ondernemers.

In het afgelopen boekjaar waren en vier RvT-vergaderingen: 8 juli, 4 december, 11 maart en 28 mei.

Er was onder meer aandacht voor:

 • bespreking en goedkeuring jaarverslag boekjaar 2018/2019, inclusief jaarrekening;
 • controle realisatie doelstellingen aan de hand van uitgebrachte rapportages;
 • bespreking en goedkeuring jaarplan 2019/2020 met bijbehorende begroting;
 • rapportages van Finance- en hr-committee;
 • afscheid van een van de leden van de RvT;
 • benoeming nieuw lid RvT en introductie van trainee;
 • procedures en regelingen zoals geheimhouding, beleid kinderbescherming, medewerkerstevredenheidsonderzoek, charter Finance-committee;
 • marketingontwikkelingen en analyse van marketingcijfers;
 • ontwikkeling kerkstrategie;
 • organisatieontwikkeling;
 • bespreking conceptjaarplan en -begroting in verband met de coronacrisis;
 • update Compassion International;
 • wijziging zittingstermijn RvT-leden naar maximaal drie keer vier jaar;
 • keuze voor nieuwe accountant (De Jong & Laan Accountants).

Het Finance-committee kwam voorafgaand aan de RvT-vergaderingen bijeen en ook het hr-committee had tussentijds overleg, onder andere inzake de jaarlijks terugkerende ‘CEO review’. De verslagen en bevindingen zijn in de RvT-vergaderingen besproken, waar notulen van zijn gemaakt.

5.4 Bezoldigingsbeleid

De RvT heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in januari 2017.

Bezoldiging directie

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Compassion Nederland de ‘Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties’ van Goede Doelen Nederland. De essentie van deze regeling is om de grondslag voor de beloning van de directeur te baseren op een objectieve systematiek van functiewaardering. Daarnaast geldt dat de beloning gematigd moet zijn ten opzichte van vergelijkbare functies en stelt de regeling dat variabele beloningen niet passen in de beloningssystematiek. De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij Compassion Nederland vond plaats door de RvT. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 420 punten met een maximaal jaarinkomen van 124.142 euro (1 fte). Het voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomen van de directeur (1 fte) bedroeg 85.514 euro. Deze beloning bleef binnen de geldende maxima. Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn bleven binnen het in de regeling opgenomen maximumbedrag van 201.000 euro per jaar (2020). De belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn stonden bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen.

De hoogte en samenstelling van de bezoldiging worden in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten.

Bezoldiging raad van toezicht

Er is geen bezoldiging voor leden van de RvT. 

Beloningsbeleid medewerkers

Compassion vindt het belangrijk dat beloningen worden toegekend op basis van een duidelijk, transparant en rechtvaardig systeem. Daarbij gelden binnen Compassion Nederland de volgende uitgangspunten:

 • Er is een correlatie tussen de competentievereisten voor medewerkers en de kwaliteitsnormen voor het werk van Compassion.
 • Er wordt ingezet op gemotiveerde en betrokken medewerkers door goed hr-beleid en het bieden van voldoende uitdagingen en ontwikkelmogelijkheden.
 • Het beloningssysteem moet afgestemd blijven op ontwikkelingen in de (goede doelen) markt- en bedrijfseconomische bewegingen.
 • De gemiddelde stijging van de salarissen wordt in principe gebaseerd op de groei van de salarissen in de (goede doelen) markt, voor zover de bedrijfssituatie dit toelaat en de werkgever dit passend acht in relatie tot de organisatiedoelen. 

 

5.5 Opvolging

De leden van de RvT hebben zitting gedurende een periode van vier jaar en kunnen tweemaal worden herbenoemd.

Naam Termijn van 4 jaar verstrijkt op In functie sinds
Wout Adema
Voorzitter
juni 2020 27-06-2012
Dorien Wietsma
Vicevoorzitter
juni 2022 25-06-2014
Maryke van der Eems december 2023 04-12-2019
Wim Janssens juni 2021 22-06-2017
Bob Peters maart 2022 26-03-2014
Corry Siegers april 2022 01-04-2018
Trainee:
Cristian Lokhorst
december 2021
(2 jaar)
04-12-2019

5.6 Relatie met de onafhankelijke accountant

Met ingang van verslagjaar 2019-2020 is De Jong & Laan Accountants aangesteld als controlerend accountant van Compassion Nederland. Zij vervangen accountantskantoor Ernst & Young Accountants LLP, die sinds verslagjaar 2016-2017 controlerend accountant van Compassion Nederland was.

Eens in de vijf jaar onderzoeken wij de relatie met onze accountant en vragen offertes op bij andere grote en middelgrote accountantskantoren. Compassion Nederland vindt het noodzakelijk om te waarborgen dat de kwalitatief beste accountant wordt geselecteerd en dat de accountant wordt geselecteerd die de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt. De RvT is verantwoordelijk voor de benoeming van de accountant. De bespreking van de jaarrekening, inclusief de aanbevelingen, vindt plaats na de accountantscontrole en voordat de jaarrekening wordt goedgekeurd door de RvT.

Financiële verantwoording

6.1 JAARREKENING

 

Balans 30 juni 2020

Alle bedragen in € ref.30 juni 202030 juni 2019
ACTIVA
Immateriële vaste activa1
- software300.193 263.823
Materiële vaste activa2
- bedrijfsmiddelen261.873 271.020
Financiële vaste activa340.0000
Voorraden
- direct beschikbaar voor doelstelling28.363 15.373
- bedrijfsvoorraden2.864 5.782
31.227 21.155
Vorderingen
- overige vorderingen137.791199.336
- overlopende activa91.740 85.888
229.531285.224
Liquide middelen45.900.374 4.947.036
Totaal activa6.763.1985.788.258
PASSIVA
Reserves en fondsen5
Reserves
- continuïteitsreserve1.976.126 1.993.359
- bestemmingsreserves873.293 775.999
- algemene reserve418.3530
Fondsen
- bestemmingsfondsen405.130 419.451
3.672.902 3.188.809
Kortlopende schulden
- crediteuren57.39361.050
- belastingen en premies sociale verzekeringen64.511 57.297
- schulden aan Compassion International2.757.2822.271.084
- overige schulden en overlopende passiva211.110210.018
3.090.2962.599.449
Totaal passiva6.763.1985.788.258

Staat van baten en lasten 2019/2020

Alle bedragen in €ref.Werkelijk
2019/2020
Begroting
2019/2020
Werkelijk
2018/2019
BATEN 7
- Baten van particulieren21.395.10720.839.300 19.822.695
- Baten van bedrijven1.552.1651.099.074 1.145.115
- Baten van andere organisaties
zonder winststreven
1.680.0831.291.094 969.519
Som van de baten24.627.35523.229.467 21.937.329
LASTEN8
Besteed aan doelstelling
Structurele hulp
- gesponsorde kinderen16.204.72115.703.17914.978.156
- studenten103.326280.750223.183
- moeders & baby's547.600471.203622.079
- aanvullende fondsen3.287.1522.453.7591.986.260
20.142.79918.908.89117.809.678
Voorlichting/bewustwording1.861.9572.185.3051.642.472
Totaal besteed aan doelstelling22.004.75621.094.19619.452.150
Wervingskosten1.415.0421.504.573 1.284.056
Kosten beheer en administratie723.443780.099 745.521
Som van de lasten24.143.24123.378.868 21.481.727
Saldo voor financiële baten
en lasten
484.114-149.401 455.602
Saldo financiële baten en lasten9-211.000 1.430
Saldo van baten en lasten484.093-148.401 457.032
Bestemming saldo van baten
en lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:
- continuiteitsreserve-17.23344.917248.479
- bestemmingsreserves97.294-193.318146.810
- algemene reserve418.35300
- bestemmingsfondsen-14.321061.743
484.093-148.401457.032

Kasstroomoverzicht

Alle bedragen in €30 juni 202030 juni 2019
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten484.093457.032
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen immateriële vaste activa 130.91790.670
Afschrijvingen materiële vaste activa107.49998.085
238.416188.755
Veranderingen in werkkapitaal:
Mutatie kortlopende schulden490.847-303.406
Mutatie vorderingen55.69359.057
Mutatie voorraden-10.07213.956
536.468-230.393
Kasstroom uit operationele activiteiten1.258.976415.394
Kasstromen uit investeringsactiviteiten:
Investeringen in immateriële vaste activa-167.287-93.342
Investeringen in materiële vaste activa-99.416-76.745
Investeringen in financiële vaste activa-40.0000
Desinvesteringen in materiële vaste activa1.065566
Kasstroom uit investeringsactiviteiten-305.638-169.521
Mutatie liquide middelen953.338245.873
Liquide middelen per 1 juli4.947.0364.701.163
Liquide middelen per 30 juni5.900.3744.947.036
Mutatie liquide middelen953.338245.873

 

6.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Activiteiten

Compassion Nederland is een fondsenwervende instelling en heeft als doel fondsen te werven ter ondersteuning van het wereldwijde Compassion-netwerk. Compassion Nederland is een christelijke organisatie die opkomt voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. Doel is hen vrij te maken van geestelijke, fysieke, economische en sociale armoede en hen de mogelijkheid te geven om als verantwoordelijke christenen volwassen te worden.

Stichting Compassion Nederland is statutair gevestigd in Apeldoorn, kantoorhoudend aan de Zwaansprengweg 20 te Apeldoorn.

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 650 fondsenwervende organisaties, zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze richtlijn is om inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de directie van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van eventuele toegepaste stelsel- en schattingswijzigingen. In 2019-2020 hebben zich geen stelsel- of schattingswijzigingen voorgedaan.

Omrekening van vreemde valuta

Functionele valuta

De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische omgeving waarin Stichting Compassion Nederland haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro’s; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van Stichting Compassion Nederland.

Transacties, vorderingen en schulden

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum. Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de staat van baten en lasten. Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta, worden omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum. Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde worden gewaardeerd in een vreemde valuta, worden omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop de actuele waarde werd bepaald.

Verslagjaar

Het verslagjaar loopt van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020.

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de lijn van de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met een looptijd langer dan drie maanden. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. Onder de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor in het boekjaar geldmiddelen zijn opgeofferd.

Grondslagen voor de balanswaardering

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa betreffen geactiveerde uitgaven voor software en worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, waarbij er rekening wordt gehouden met een restwaarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief, waarbij er rekening wordt gehouden met een restwaarde. Er is geen sprake van een verplichting tot herstel na afloop van het gebruik van het actief.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.

Bijzondere waardeverminderingen

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat van baten en lasten.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.

Vorderingen

De vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Reserves en fondsen

 • De continuïteitsreserve en bestemmingsreserves worden gevormd op basis van goedgekeurd beleid, zij worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
 • Ten aanzien van de bestemmingsfondsen geldt dat van de besteding van deze gelden door derden (sponsors) beperkingen zijn opgelegd. Het gaat hier om vooruit ontvangen gelden.

Verplichting aan Compassion International

Compassion Nederland maakt onderdeel uit van de Global Partner Alliance (GPA) met Compassion International. Dit is een samenwerkingsverband waarbinnen iedere GPA zelf verantwoordelijk is voor het te voeren beleid. De jaarrekening van Compassion Nederland is niet opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Compassion International. Compassion Nederland is verantwoordelijk voor de fondsenwerving binnen Nederland en België en draagt de fondsen af aan Compassion International ter besteding aan de doelstellingen. Door Compassion Nederland wordt ultimo boekjaar een verplichting opgenomen voor het bedrag dat door Compassion Nederland aan Compassion International nog zal worden afgedragen met betrekking tot de in het afgelopen boekjaar ontvangen gelden.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Kosten die nodig zijn om baten te realiseren, worden in de staat van baten en lasten als last gepresenteerd.

Baten

Baten waarvoor een speciale bestemming is aangewezen, worden als zodanig geregistreerd en voor verdere distributie afgedragen aan Compassion International.

Voorwaardelijke baten worden verantwoord op het moment van besteding, zijnde het moment van overmaking aan Compassion International of aan crediteuren, waarbij de matching tussen de baten en lasten bepalend zijn voor de realisatie van de baten. Er zijn momenteel geen voorwaardelijke baten.

De overige, onvoorwaardelijke baten worden verantwoord op het moment van ontvangst en toegewezen aan de periode van ontvangst. Dit betreffen sponsorbijdragen, donaties, giften en schenkingen.

Onvoorwaardelijke baten uit Proud Partnerships worden verantwoord als baten wanneer het evenement heeft plaatsgevonden.

Nalatenschappen

De baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Lasten

Kosten worden bepaald met inachtneming van de grondslagen van waardering en toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

Bestedingen aan de doelstelling

 

Structurele hulp

In de bestedingen voor structurele hulp zijn opgenomen de afdrachten aan Compassion International, alsmede de kosten die betrekking hebben op het onderhouden van de kind-sponsorrelatie.

Voorlichting

De bestedingen aan de voorlichtingsdoelstelling betreffen de kosten die gemaakt zijn voor het bekendmaken van de armoedeproblematiek en het werk van Compassion.

Wervingskosten

Hiermee zijn alle kosten gemoeid die als doel hebben om mensen te bewegen geld te geven voor onze doelstellingen. Vaak is er sprake van gemengde activiteiten. Het betreffen dan zowel voorlichtingsactiviteiten (doelstelling) als fondswervingsactiviteiten. In die gevallen wordt er op basis van de inspanning van de medewerkers bepaald welk deel van de kosten voorlichting c.q. fondsenwerving betreft.

Kosten beheer en administratie

De kosten voor beheer en administratie zijn de kosten die wij maken voor de administratie en de interne beheersing voor zover deze niet worden toegerekend aan de doelstellingen of de fondsenwerving.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten, voor zover deze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenen
Compassion Nederland heeft haar pensioenregeling ondergebracht bij pensioenverzekeraar Nationale Nederlanden. Op deze pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basispremies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald door Compassion Nederland. Compassion Nederland heeft haar pensioenregeling verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. Per balansdatum is er geen sprake van een bestaande verplichting (anders dan de te betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder en/of werknemers.

Belastingen

Gegeven haar activiteiten wordt Compassion Nederland in beginsel niet als ondernemer voor de vennootschapsbelasting aangemerkt. Compassion Nederland verricht geen btw-belaste prestaties. Wij hebben de kwalificatie ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ die door de fiscus wordt toegekend.

6.3 Toelichting op de balans

 

1 Immateriële vaste activa

Alle bedragen in €Software
Stand 1 juli 2019
Aanschafwaarde 619.074
Cumulatieve afschrijvingen-355.251
Boekwaarde 1 juli 2019263.823
Mutaties
Investeringen167.287
Afschrijvingen-130.917
Desinvesteringen0
Afschrijvingen desinvesteringen0
Totaal mutaties36.370
Aanschafwaarde 30 juni 2020786.361
Cum. Afschrijving 30 juni 2020-486.168
Boekwaarde 30 juni 2020300.193
Afschrijvingspercentages20% - 33%

 

De geactiveerde software bestaat hoofdzakelijk uit het CRM-systeem Salesforce en de hiermee samenhangende kosten voor de verbinding met de internationale systemen van Compassion International en investeringen in de website. De investeringen in deze software zijn essentieel voor een effectieve en doelmatige bedrijfsvoering. De immateriële vaste activa worden aangewend voor onze bedrijfsvoering.

 

2 Materiële vaste activa

Alle bedragen in €VerbouwingenKantoor-HardwarePromotie-Totaal
inrichtingmateriaal
Stand 1 juli 2019
Aanschafwaarde 377.09884.581308.17965.946835.804
Cumulatieve afschrijvingen-228.143-62.461-221.959-52.221-564.784
Boekwaarde 1 juli 2019148.95522.12086.22013.725271.020
Mutaties
Investeringen26.0001.41655.198 16.802 99.416
Afschrijvingen-40.310-4.110-56.754 -6.325 -107.499
Desinvesteringen00-1.1630 -1.163
Afschrijvingen desinvesteringen00980 98
Totaal mutaties-14.310 -2.694 -2.621 10.477 -9.148
Aanschafwaarde 30 juni 2020403.098 85.997 362.214 82.748 934.058
Cum. Afschrijving 30 juni 2020-268.453 -66.571 -278.615 -58.546 -672.185
Boekwaarde 30 juni 2020134.645 19.426 83.599 24.202 261.873
Afschrijvingspercentages10%10% - 20%20% - 33%33%

 

De materiële vaste activa betreffen de verbouwingen van onze huurlocatie in Apeldoorn, de inrichting hiervan en de inventaris. De materiële vaste activa zijn in gebruik voor de bedrijfsvoering.

 

3 Financiële vaste activa

Alle bedragen in €Lening u/g
Stand 1 juli 20190
Mutaties
Verstrekte leningen40.000
Aflossingen0
Rente0
Totaal mutaties40.000
Stand 30 juni 202040.000

 

Dit betreft een lening verstrekt aan Movement Products. Deze wordt aangehouden voor de bedrijfsvoering. Er wordt geen rente over de lening berekend. De lening moet uiterlijk 31 december 2030 zijn afgelost.

Bij de kortlopende vorderingen en de liquide middelen is er sprake van gemengd gebruik (bedrijfsvoering en doelstelling).

 

4. Liquide middelen

Liquide middelen worden zoveel mogelijk weggezet op rentedragende spaarrekeningen bij de ING Bank en ABN AMRO MeesPierson. Over alle banksaldi bestaat vrije beschikking. De hoge banksaldi per einde boekjaar komen mede doordat wij verplichtingen hebben die in het opvolgend verslagjaar zijn voldaan.

Beleggingsbeleid

Ons beleid is erop gericht om liquide middelen zoveel als mogelijk aan te houden in euro’s. Op het moment dat wij een verplichting aangaan in dollars, worden de dollars aangekocht. Deze maatregel mitigeert de valutarisico’s. Wij kiezen er bewust voor om tijdelijk overtollige liquide middelen niet te beleggen, maar op rentedragende spaarrekeningen te zetten. De reden hiervoor is dat wij in de huidige onzekere financiële markten geen risico willen lopen geld te verliezen waar kinderen in armoede recht op hebben.

 

5. Reserves en fondsen

Statutair kennen wij geen stichtingsvermogen. De mutaties in de reserves kunnen als volgt worden weergegeven:

Bestemmingsreserves
Alle bedragen in €Continuïteits-Reserve financieringReserve financieringReserve AlgemeneTotaal
reservevaste activavaste activatoekomstigeReserve
doelstellingbedrijfsvoeringprojecten
Stand 1 juli 20191.993.35915.373540.626220.00002.769.358
Mutaties
Onttrekkingen-17.2330-242.399-141.4370-401.069
Toevoegingen012.990266.703201.437418.353899.483
Totaal mutaties-17.23312.99024.30460.000418.353498.414
Stand 30 juni 20201.976.12628.363564.930280.000418.3533.267.772

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat Compassion Nederland ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De risico’s op korte termijn zijn met name het op kunnen opvangen van tegenvallende of teruglopende inkomsten. Daarnaast is de continuïteitsreserve gevormd om, in het geval van het beëindigen van de activiteiten, de lopende arbeidscontracten en andere overeenkomsten op een verantwoorde wijze af te kunnen wikkelen. In het door de raad van toezicht vastgestelde en goedgekeurde beleid wordt een gewenst risicoprofiel gehanteerd voor een continuïteitsreserve van maximaal 50 procent van de kosten van de werkorganisatie. In het verslagjaar komt dit neer op 1.976.126 euro. De huidige continuïteitsreserve is hiermee op een, door de raad van toezicht vastgesteld, voldoende niveau.

De VFI-richtlijn ’reserves goede doelen’ schrijft voor dat de continuïteitsreserve maximaal anderhalf maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie mag bedragen voor de dekking van de risico’s. Onder kosten van de werkorganisatie wordt verstaan: kosten eigen personeel (zowel voor de werving als voor de doelstellingsuitvoering), huisvestingskosten, kantoor- en administratiekosten ten behoeve van de eigen organisatie, bestuurskosten, de kosten van fondsenwerving, alsmede kosten van uitbestede diensten betreffende bovenstaande posten. Dit vertaald naar de huidige situatie van Compassion zouden wij een continuïteitsreserve mogen hanteren van 5.928.378 euro. Wij blijven met een continuïteitsreserve van 1.976.126 euro (0,50 maal de jaarlijkse kosten) in het verslagjaar ruim onder deze norm.

Reserve vaste activa doelstelling en bedrijfsvoering

De bestemmingsreserve is gevormd omdat middelen zijn aangewend om activa te financieren. De reserve financiering vaste activa bedrijfsvoering is vastgelegd voor de materiële vaste activa en de bedrijfsvoorraden. De reserve financiering vaste activa-doelstelling is vastgelegd voor de direct beschikbare voorraden voor doelstelling.

Reserve toekomstige projecten

De reserve toekomstige projecten is gevormd ten behoeve van specifieke geplande investeringsprojecten. Deze reserve zal in de toekomst worden aangewend voor het doen van investeringen in verschillende IT-projecten, verbouwing van het pand en uitgaven voor training en scholing.

Algemene reserve

De algemene reserve is gevormd om tekorten op korte termijn op te kunnen vangen. Deze algemene reserve dient tussen de 0% en 5% van de totale inkomsten te bedragen. Waar de reserve toekomstige projecten is bedoeld om specifieke projecten te kunnen financieren, is de algemene reserve gevormd om verwachte tekorten op korte termijn op te kunnen vangen.

Fondsen

De mutaties in de fondsen kunnen als volgt worden weergegeven:

Alle bedragen in €Bestemmingsfonds sponsorbijdragen
Stand 1 juli 2019419.451
Mutaties
Onttrekkingen-532.573
Toevoegingen518.252
Totaal mutaties-14.321
Stand 30 juni 2020405.130

 

Bestemmingsfonds sponsorbijdragen

Het bestemmingsfonds sponsorbijdragen is gevormd voor het vooruit ontvangen deel van de sponsorbijdragen. De vooruit ontvangen sponsorbijdragen zullen in de volgende verslagjaren tijdsevenredig worden afgedragen aan Compassion International.

Statutaire regeling inzake bestemming saldo baten en lasten

In de statuten is geen regeling opgenomen inzake de bestemming van het saldo van baten en lasten. De raad van toezicht besluit over de bestemming van het saldo van baten en lasten, overeenkomstig zoals deze is verwerkt in de jaarrekening.

Voorstel bestemming saldo baten en lasten

Hiervoor wordt verwezen naar de staat van baten en lasten, waar dit onderaan nader is uitgewerkt.

 

6. Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen uit meerjarige financiële verplichtingen als volgt te specificeren:

 

Te betalenHuurverplichtingLeaseverplichtingVerplichting softwarelicentiesTotaal
Binnen een jaar109.448 52.99243.745206.185
Tussen een en vijf jaar194.078186.2328.050388.360
Meer dan vijf jaar0000
Totaal303.526239.22451.795594.545

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die hier vermeld moeten worden.

 

6.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

 

 

7 Toelichting baten

Alle bedragen in €Werkelijk 2019/2020Begroting 2019/2020Werkelijk 2018/2019
Baten van particulieren
Periodieke contributies17.725.26317.625.63016.970.701
Donaties en giften3.562.4663.213.6702.802.606
Nalatenschappen107.378049.388
21.395.10720.839.30019.822.695
Baten van bedrijven
Periodieke contributies579.390566.432571.427
Donaties en giften972.775532.642573.688
1.552.1651.099.0741.145.115
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Periodieke contributies233.912244.346230.689
Donaties en giften1.446.1711.046.748738.830
1.680.0831.291.094969.519
Totaal baten24.627.35523.229.46721.937.329

 

De totale groei ten opzichte van vorig verslagjaar is 1.397.888 euro. Deze groei met 6 procent is voornamelijk afkomstig van de stijging van het aantal gesponsorde kinderen van 46.224 naar 47.991 die vanuit Nederland en België worden ondersteund. De groei in sponsorbijdragen is 4 procent, de groei in donaties en giften is 45 procent. Daarnaast zijn er nalatenschappen ontvangen voor een bedrag van 107.378 euro.

 

7 Bestemming van de baten

Alle bedragen in €Werkelijk 2019/2020Begroting 2019/2020Werkelijk 2018/2019
Programma's
Gesponsorde kinderen18.529.59918.428.35717.738.599
Giften voor gesponsorde kinderen1.623.9821.142.0771.043.809
Moeders en baby's658.395565.000629.074
Studenten117.710318.050255.586
20.929.68620.453.48419.667.068
Aanvullende fondsen
Kerstgiften523.190520.000503.188
Sponsor Plus278.717261.683255.267
Ongesponsorde kinderen262.628246.000168.018
Kerkplanting & toerusting19.27845.00040.366
Medische zorg & voeding36.11925.000112.914
Zeer kwetsbare kinderen96.80860.000109.211
Educatie, Werk & Inkomen89.54470.000106.058
Water & Hygiene55.49832.50040.715
Noodhulpfonds456.15610.00012.584
Waar meest nodig293.466357.000333.396
Aanvullende projecten1.478.8871.148.800539.156
3.590.2912.775.9832.220.873
Ontvangen uit nalatenschap107.378049.388
Totaal baten24.627.35523.229.46721.937.329

 

De directe inkomsten voor gesponsorde kinderen, studenten en moeders zijn met 1.262.619 euro gestegen door een toename van het aantal sponsors. Dit is 6,4 procent. Het aantal kinderen dat per 30 juni 2020 via Compassion Nederland gesponsord wordt, is 47.991 (30 juni 2019: 46.224).

Per ultimo boekjaar worden er 61 Moeder- en babyprojecten ondersteund (30 juni 2019: 50). Deze worden gefinancierd door middel van ontvangen gelden vanuit de Muskathlon, fondsenwerving tijdens Compassion-reizen, zakelijke relaties, particuliere sponsors en binnengekomen gelden op het fonds Moeders en baby’s.

 

7 Kindgiften

Alle bedragen in €Werkelijk 2019/2020Begroting 2019/2020Werkelijk 2018/2019
Giften voor gesponsorde kinderen
Giften voor het gezin 725.551 523.659 504.240
Verjaardagsgiften 445.974 372.826 334.438
Projectgiften 282.694 151.935 111.458
Algemene kindgiften 127.617 62.292 65.015
Laatste giften 42.146 31.365 28.658
Totaal giften 1.623.982 1.142.077 1.043.809

8 Toelichting op de lastenverdeling

Alle bedragen in €Werkelijk 2019/2020Begroting 2019/2020Werkelijk 2018/2019
Structurele hulp20.142.79918.908.89117.809.678
Voorlichting / bewustwording1.861.9572.185.3051.642.472
Wervingskosten1.415.0421.504.5731.284.056
Kosten Beheer & Administratie723.443780.099745.521
Totaal24.143.24123.378.86821.481.727

 

Om nader inzicht te geven in de samenstelling van de kosten van de organisatie, wordt gebruikgemaakt van bijlage 3 van Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.

In totaal is in het verslagjaar 91,1 procent van de totale lasten besteed aan de doelstelling.

In procenten van de totale baten is er 89,4 procent besteed aan de doelstelling.

 

8 Toelichting lastenverdeling (CBF) – detail

Doelstelling
Alle bedragen in €Structurele hulpVoorlichting/ bewustwordingWervings- kostenKosten beheer & administratieTotaal 2019/2020Begroting 2019/2020Totaal 2018/2019
Afdrachten 19.361.168 000 19.361.168 18.119.379 17.155.245
Directe kosten Marketing & Communicatie 52.041 538.418 332.560 30.600 953.619 1.220.850 731.221
Salarissen 315.684 715.097 555.596 309.440 1.895.816 1.942.370 1.714.202
Sociale lasten 59.674 134.164 103.874 55.154 352.867 372.710 312.604
Pensioenlasten 22.149 51.860 40.374 23.045 137.428 101.619 140.046
Overige personeelskosten 44.617 85.547 64.717 38.263 233.144 262.065 219.895
Reis- en verblijfkosten 16.700 60.092 49.054 18.027 143.872 172.247 179.026
Huisvestingskosten 24.677 48.588 36.560 20.560 130.385 114.121 96.672
ICT-kosten 56.809 109.460 84.972 46.619 297.860 320.331 310.469
Kantoorkosten 138.826 19.921 71.982 33.220 263.950 305.149 293.467
Afschrijvingen 45.425 88.904 67.498 37.534 239.361 308.918 188.364
Algemene kosten 5.030 9.904 7.854 110.982 133.770 139.107 140.517
Totaal20.142.7991.861.9571.415.042723.44324.143.24123.378.86821.481.727

Criteria verdeling uitvoeringskosten

De aanbeveling ’Kostentoerekening Beheer en Administratie‘ van het VFI wordt bij de toerekening van kosten aan de doelstellingen, wervingskosten en beheer & administratie gevolgd. Toerekening van kosten vindt plaats op basis van de hoeveelheid tijd die werknemers van Compassion aan de doelstellingen besteden. Dit geldt voor personeelskosten en marketingkosten. Algemene kosten zoals HR, ICT en Facilitair worden op basis van het aandeel in het totale aantal FTE toegerekend. Deze verdeling wordt halfjaarlijks herzien en, waar nodig, aangepast.

Kosten worden toegerekend aan de doelstellingen, wervingskosten en beheer & administratie. De doelstellingen van Compassion zijn structurele hulp en voorlichting/bewustwording. Zo komen we tot een verdeling van de kosten over de volgende categorieën:

 • structurele hulp;
 • voorlichting/bewustwording;
 • wervingskosten;
 • beheer & administratie.

De verdeling van de kosten over de bovengenoemde categorieën wordt zoveel als mogelijk direct toegerekend aan de categorie alsook op basis van de inspanning van de organisatie. De belangrijkste componenten voor de inspanning van de organisatie zijn de inspanningen van het personeel.

 • Onder structurele hulp verantwoorden we de financiële middelen die, via Compassion International, naar de kinderen, studenten, moeders en projecten gaan. Evenals de kosten die gemaakt worden om de relatie tussen de sponsor en het kind te onderhouden. Het onderhouden van de relatie met de kinderen in ontwikkelingslanden vormt een integraal onderdeel van de ontwikkeling van kinderen en is dan ook een onderdeel van structurele hulp.
 • Onder voorlichting en bewustwording verantwoorden we de kosten die betrekking hebben op de activiteiten in Nederland om het publiek voor te lichten en bewust te maken van de nood onder kinderen in ontwikkelingslanden.
 • Als wervingskosten merken we de kosten aan die betrekking hebben op activiteiten die (in)direct ten doel hebben mensen te bewegen sponsor te worden of geld te geven.
 • Voor beheer & administratie volgen we de aanbeveling ’Kostentoerekening Beheer en Administratie‘ van het VFI. De kosten die uiteindelijk over het boekjaar onder beheer & administratie worden verantwoord zijn:

 

8 Criteria uitvoeringskosten

OmschrijvingToerekening B&AToelichting / opmerking
Raad van toezicht100%De raad van toezicht levert geen directe inspanningen aan doelstelling of fondsenwerving, 100% B&A.
DirectieGedeeltelijkZo veel mogelijk toerekenen aan het onderwerp waar de directie op wordt ingezet; op basis van een beste inschatting van de bestede tijd.
Algemeen secretariaatGedeeltelijkZo veel mogelijk toerekenen aan het onderwerp waar het secretariaat op wordt ingezet; op basis van een beste inschatting van de bestede tijd.
Financiën, planning & control100%Financiën levert geen directe inspanningen aan doelstelling of fondsenwerving, 100% B&A.
ICTNaar ratoICT wordt op basis van FTE doorbelast aan de overige afdelingen, waarna deze op basis van de activiteiten van de afdeling wordt toegerekend.
Huisvesting & facilitairNaar ratoHuisvesting & facilitair worden op basis van FTE doorbelast aan de overige afdelingen, waarna deze op basis van de activiteiten van de afdeling wordt toegerekend.
PersoneelszakenNaar ratoHR wordt op basis van FTE doorbelast aan de overige afdelingen, waarna deze op basis van de activiteiten van de afdeling wordt toegerekend.
Personeelskosten (directe en indirecte kosten, incl. werkgeverslasten en kosten inhuur)GedeeltelijkZo veel mogelijk toerekenen aan het onderwerp waar het personeel/inhuur op wordt ingezet; op basis van een beste inschatting van de bestede tijd.
CommunicatieGedeeltelijkZo veel mogelijk toerekenen aan het onderwerp waar het voor is.
Donateurs- en ledenadministratie; servicecentrumGedeeltelijkZo veel mogelijk toerekenen aan het onderwerp waar het personeel/inhuur op wordt ingezet; op basis van een beste inschatting van de bestede tijd.
ProjectadministratiesnvtProjecten worden niet apart geadministreerd.

Normstelling beheer- en administratiekosten

Op basis van de begroting 2019/2020 is de normstelling voor beheer- en administratiekosten uitgedrukt in een percentage van onze totale bestedingen vastgesteld op 3,3 procent. Het werkelijke percentage voor het boekjaar 2019/2020 is uitgekomen op 3,0 procent.

Normstelling wervingskosten

Het percentage wervingskosten uitgedrukt in een percentage van de baten is 5,7 procent. Dit was begroot op 6,5 procent.

Gemiddeld aantal medewerkers

Het aantal medewerkers over 2019-2020 bedroeg 48 FTE (2018-2019: 45 FTE). Er zijn geen werknemers werkzaam buiten Nederland.

 

9. Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten zijn als volgt te specificeren:

 

Alle bedragen in €Werkelijk 2019/2020Begroting 2019/2020Werkelijk 2018/2019
Rentebaten3711.0001.430
Rentelasten-37900
Koersverschillen-1400
Totaal-211.0001.430

Bezoldiging directie

De raad van toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere beloningscomponenten vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd.

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Compassion Nederland de ‘Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties’ van Goede Doelen Nederland. De beloning van de directeur wordt berekend op basis van de index BSD (Basis Score voor Directiefuncties) en ligt op 69 procent van die norm.

 

2019/20202018/2019
NaamN. Westerbeek - de WitN. Westerbeek - de Wit
FunctieCEOCEO
Dienstverband
- Aard (looptijd)onbepaaldonbepaald
- Uren4040
- Parttime percentage100100
- Periode01-07-2019 t/m 30-06-202001-07-2018 t/m 30-06-2019
Bezoldiging (EUR) jaarinkomen
- Brutoloon/salaris 65.962 63.984
- Vakantiegeld 5.277 5.119
- Eindejaarsuitkering - -
- Niet opgenomen vakantiedagen - 1.209
Totaal 71.239 70.312
Belastbare vergoedingen/bijtellingen 6.150 6.150
Pensioenlasten (werkgeversdeel) 8.125 6.956
Pensioencompensatie - -
Overige beloningen op termijn - -
Uitkeringen beëindiging dienstverband - -
Totaal bezoldiging 85.514 83.418

 

Het jaarinkomen van de directeur blijft binnen het maximum van 124.142 euro (1 FTE) volgens de ‘Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties’ (functiegroep H).

Ook het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de pensioenlasten, de pensioencompensatie en de overige beloningen op termijn samen, blijven binnen het in de regeling opgenomen maximum van 201.000 euro per jaar volgens de Wet Normering Topinkomens (2020).

Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging verwijzen we naar paragraaf 5.3 van het jaarverslag.

Aan de directeur en raad van toezicht zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. De leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging.

 

Analyse van de staat van baten en lasten ten opzichte van de begroting

Werkelijk 2019/2020Begroting 2019/2020%
Baten van particulieren21.395.10720.839.3003%
Baten van bedrijven1.552.1651.099.07441%
Baten van andere organisaties zonder winststreven1.680.0831.291.09430%
Som der baten24.627.35523.229.4676%
Structurele hulp20.142.79918.908.8917%
Voorlichting/bewustwording1.861.9572.185.305-15%
Wervingskosten1.415.0421.504.573-6%
Kosten Beheer & Administratie723.443780.099-7%
Som der lasten24.143.24123.378.8683%
Saldo financiele baten en lasten-211.000-102%
Saldo baten en lasten484.093-148.400-426%

 

Aan baten hebben we 6 procent meer ontvangen dan begroot, wat we geheel hebben besteed aan structurele hulp. Ondanks dat de toename van het aantal gesponsorde kinderen lager is dan begroot (1.767 in plaats van 2.300) zijn de inkomsten voor kindsponsoring ongeveer gelijk aan wat was begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er al vrij vroeg in het boekjaar veel nieuwe sponsoringen bij zijn gekomen. De toename van de baten wordt voornamelijk veroorzaakt door een, groter dan verwachte, groei in kindgerelateerde giften en giften voor aanvullende fondsen. Deze giften zijn voornamelijk vanuit bedrijven en de Muskathlons ontvangen. Ook waren de inkomsten voor het noodhulpfonds niet begroot.

Er is minder besteed aan de doelstellingen voorlichting/bewustwording, wervingskosten en kosten beheer & administratie dan begroot. Dit heeft te maken met lagere uitvoeringskosten op met name marketingkosten en ICT-kosten /-afschrijvingen. Als gevolg van de coronacrisis zijn een aantal evenementen en reizen niet doorgegaan, wat heeft geresulteerd in lagere marketingkosten. Daarnaast is een aantal investeringen uitgesteld, wat lagere ICT- en afschrijvingskosten tot gevolg heeft gehad.

Samenvattend mogen we door een heel goede start en – tot nu toe – beperkte gevolgen van de COVID-19-crisis terugkijken op een goed en bijzonder gezegend jaar wat betreft de resultaten.

6.5 Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de directie en de Raad van Toezicht van Stichting Compassion Nederland.

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019/2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019/2020 van Stichting Compassion Nederland te Apeldoorn gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Compassion Nederland op 30 juni 2020 en van het resultaat over de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.

De jaarrekening bestaat uit:

 • de balans per 30 juni 2020;
 • de staat van baten en lasten over de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020;
 • de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Compassion Nederland, zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

 • het bestuursverslag;
 • de overige gegevens;

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

 • met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 • alle informatie bevat die op grond van Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met RJ 650 Fondsenwervende organisaties.

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden voor de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met RJ 650 Fondsenwervende organisaties. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting  haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate, maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

 • het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
 • het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
 • het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
 • het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
 • het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
 • het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur en de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

 

Apeldoorn, 2 december 2020

De Jong & Laan Accountants

 

 

 

 

Origineel getekend door: drs. T.M. van Zandwijk RA

Financiële gegevens Compassion International

Beknopt overzicht financiële gegevens Compassion International

 

Beknopte balans per 30 juni 2020

Alle bedragen in US$ x 1.00030 juni 202030 juni 2019
ACTIVA
Vaste activa73.02780.658
Vlottende activa101.494103.509
Financiële vaste activa17.08018.115
Liquide middelen194.856161.846
Totaal activa386.457364.128
PASSIVA
Eigen vermogen
- vastgelegd26.41026.179
- vrij besteedbaar244.316242.527
270.726268.706
Langlopende schulden6.0585.540
Kortlopende schulden109.67389.882
Totaal passiva386.457364.128
 
COMPASSION INTERNATIONAL, INC. AND AFFILIATES
Consolidated Financial Statements June 30, 2020 and 2019: Consolidated Statements of Financial Position (Pag. 2)

 

Beknopte staat van baten en lasten 2019-2020

Alle bedragen in US$ x 1.000Werkelijk
2019/2020
Werkelijk
2018/2019
BATEN
Uit Verenigde Staten768.631709.648
Uit partnerlanden (o.a. Nederland)224.260238.093
Overige inkomsten (interest e.d.)8.30911.900
Totale baten1.001.200959.641
LASTEN
Besteed aan doelstelling
Ondersteuning kinderen813.929764.548
Totaal besteed aan doelstelling813.929764.548
Overige kosten
Fondsenwerving111.76692.806
Kantoorkosten73.48575.613
Totaal overige kosten185.251168.419
Totale lasten999.180932.967
Saldo van baten en lasten2.02026.674
Toegevoegd aan reserves2.02026.674

Inkomsten Compassion Nederland

Compassion Nederland had het afgelopen jaar 24.627.355 euro aan inkomsten. We besteedden 91,1 procent van onze totale lasten aan de doelstelling, dat wil zeggen: alles wat te maken heeft met het inhoudelijke werk van Compassion. Dit is een mooi percentage waar we trots op zijn. De overige 8,9 procent is besteed aan eigen doorgaande fondsenwerving en beheer & administratie.

Compassion International

Nederland stuurt geld door naar ons hoofdkantoor in Amerika: Compassion International. Van de totale bestedingen van de partnerlanden die Compassion International deed, dus ook van het geld uit Nederland, ging een klein deel (3,5 procent) naar administratieve ondersteuning van de partnerlanden. Het restant (96,5 procent) werd besteed aan Compassion-programma’s. Door vergelijkbare administratieve werkzaamheden van de verschillende partnerlanden samen te voegen, kan er efficiënt en effectief worden gewerkt.

Gebundelde financiën en capaciteit

Compassion International werkt erg professioneel op het gebied van programma-ontwikkeling, begeleiding en monitoring, zowel inhoudelijk als financieel. Door financiën en capaciteit te bundelen, hoeft het wiel maar eenmaal uitgevonden te worden. Het gevolg is dat we kostenbesparend kunnen werken en tegelijk een hoge kwaliteit kunnen waarborgen.

Totale inkomsten Compassion International (in US$ x 1.000)

Bijdragen per partnerland

Alle bedragen in US$ x 1.0002019/20202018/2019
Australië 48.687 50.808
Groot Britanië 42.627 45.052
Canada 41.700 40.947
Zuid Korea 40.424 51.737
Nederland 21.391 21.344
Duitsland 9.692 9.552
Zwitserland 5.556 4.556
Italië 5.035 4.849
Frankrijk 3.676 3.762
Nieuw Zeeland 3.506 3.805
Scandinavië 1.966 1.681
Totaal 224.260 238.093

Toelichting op de besteding aan de doelstelling

Alle bedragen in US$ x 1.0002014/20152015/20162016/20172017/20182018/20192019/2020
Kindsponsorprogramma's361.701389.389384.028428.859452.343477.444
Moeder- en baby programma11.34511.43010.02410.82612.36014.112
Ongesponsorde kinderen27.00525.01341.79125.50130.50939.053
Aanvullende fondsen sponsoring22.80519.52618.22018.80420.81721.141
Kindgerelateerde giften56.83159.41358.20270.47081.07887.736
Aanvullende hulp (interventies)33.96431.90631.54933.82837.79142.271
Wereldwijd programma77.81465.16874.79773.78976.92174.802
Veldondersteuning43.67446.95441.15041.46652.72957.370
Totaal635.139648.799659.761703.543764.548813.929

Aantal gesponsorde kinderen per partnerland

2014/20152015/20162016/20172017/20182018/20192019/2020
Verenigde Staten1.016.8621.092.5021.132.0411.219.3361.290.0141.320.818
Canada103.718106.87399.547107.753111.596111.997
Australië104.927109.292109.999116.103121.207124.249
Groot Brittannië97.344101.811101.752106.196108.641107.733
Nieuw - Zeeland12.46011.97511.99212.03111.65911.449
Frankrijk9.3359.9429.94710.44310.83411.113
Nederland38.88741.43142.00143.98246.00847.896
Italië14.27314.98815.16416.37117.08418.152
Zwitserland6.6887.3077.3698.3399.81711.029
Korea124.196122.504117.713118.634120.414121.340
Duitsland12.26115.39717.45420.22023.21725.486
Scandinavië2.1903.4754.3945.0576.2086.282
Totaal1.543.1411.637.4971.669.3731.784.4651.876.6991.917.544

COVID-19-crisis

€ 456.156

voor COVID-19 noodhulpcampagne

-75%

brieven van sponsorkinderen

 

4

reizen geannuleerd

 

De impact van de COVID-19-crisis is groot. Zeker in de landen waar Compassion werkzaam is. De WHO meldt een verwachte toename van kindersterfte, doordat vaccinatieprogramma’s voor malaria en dengue tijdelijk stilliggen of onder druk staan.

 

Via Unicef en andere ngo’s komen cijfers naar buiten over toename in kinderarbeid, vrouwenbesnijdenis, kindhuwelijken en misbruik van kinderen in de cyberseksindustrie als gevolg van de lockdowns, die gemeenschappen op zichzelf terugwerpt. Het kerndoel van Compassion is daarom belangrijker dan ooit: het bevrijden van kinderen van armoede in Jezus’ naam.

“Zoals altijd krijgen de armen de zwaarste klappen”

Sidney Muisyo (Colorado Springs), verantwoordelijk voor het kindontwikkelprogramma van Compassion.

Lees verder

8.1 Noodhulpcampagne

De uitbraak van het coronavirus heeft een ongekende wereldwijde impact. Zo ook in de 25 landen waar Compassion werkt. Zoals altijd bij een dergelijke crisis worden kinderen in armoede het hardst geraakt. Daarom hebben de fondswervingslanden direct de handen ineengeslagen voor de eerste Global Campaign. Onder de campagneslogan ‘We rise as one’ heeft elk partnerland zich ingezet om fondsen te werven.

Voordat de campagne echt van start ging, was er al 34.000 euro binnen (20.000 euro van ondernemers via het team Zakelijk). Een enorme bemoediging, zeker met de ambitie om boven een bedrag van 500.000 euro uit te komen. De campagne is onder de aandacht gebracht via advertenties, sociale media, een online campagne, artikelen, radiocommercials, een advertentie op een ledscherm langs de snelweg, een katern in het Nederlands Dagblad en berichten in lokale kranten. Door de inzet van een informatiemailing aan sponsors, kerken en zakenrelaties zijn in april en mei extra kindgiften binnengekomen.

De maand juni stond in het teken van verschillende initiatieven, gelanceerd door medewerkers en ambassadeurs. De opbrengsten zijn gebruikt voor directe noodhulp zoals voedselpakketten, hygiënekits en het betalen van huur. Door Nederlandse sponsors en donateurs is er ruim 450.000 euro gegeven en ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag loopt dit bedrag nog verder op. Geld dat de komende tijd hard nodig is.

Bekijk video

8.2 Effecten COVID-19

Onderwijs

Door de coronacrisis gaan meer dan 1,5 miljard kinderen en jongeren wereldwijd niet naar school. Zij hebben thuis veelal geen online leermiddelen. Dit zijn dezelfde kinderen die op school al verminderde schoolprestaties hebben vanwege de gevolgen van armoede. Denk aan schoolonderbrekingen als gevolg van het niet kunnen betalen van schoolgeld. Of moeite hebben met focussen op schoolwerk vanwege het meehelpen thuis of op het land. Kortom, door COVID-19 raken degenen die al een achterstand hebben op school, nog meer achterop. Gebrek aan onderwijs heeft een negatief effect op het verdienvermogen voor de rest van je leven. Op die manier wordt het erg moeilijk om aan extreme armoede te ontkomen.

Compassion denkt na over extra scholing voor sponsorkinderen om deze achterstand weg te werken. Voorwaarde: Compassion-projecten moeten open zijn.

Kinderarbeid

Wereldwijd nam kinderarbeid de afgelopen decennia gestaag af door stijgende inkomens. Door COVID-19 is de werkloosheid gestegen en raken meer kinderen betrokken in kinderarbeid. Alleen als kinderen meewerken, heeft het gezin genoeg te eten. COVID-19 maakt misschien geen slachtoffers onder kinderen, maar wel onder hun ouders. Als kinderen wees of het gezinshoofd worden, moeten ze vaak stoppen met school en gaan werken om voor zichzelf en hun broers en zussen te zorgen. Meer over kinderarbeid lees je hier.

Compassion ondersteunt ouders in deze crisis, zodat kinderen niet hoeven te werken.

Kindermishandeling

Tragisch genoeg melden lokale en internationale hulporganisaties dat huiselijk geweld toeneemt tijdens deze crisis. Ook in Nederland stond de lijn van de Kindertelefoon roodgloeiend tijdens de lockdown. In de landen waar Compassion werkt, is de lockdown niet opgeheven en zijn kinderen thuis. Er zijn deskundigen die waarschuwen voor een toename van kindhuwelijken door de pandemie. Een huwelijk sluiten kan voorkomen dat een gezin onder de armoedegrens terechtkomt. Europol meldt dat criminelen de pandemie gebruiken om kinderen online uit te buiten: cyberseks. En als meer kinderen wees worden, neemt hun kwetsbaarheid voor mensenhandel en andere vormen van uitbuiting toe.

Compassion houdt zoveel mogelijk contact met de kinderen om toe te zien op hun welzijn.

Ziektes

In veel landen is het gezondheidszorgsysteem overbelast. Als kinderen ziek zijn door malaria, tuberculose of hiv/aids en geen toegang hebben tot gezondheidscentra, kunnen ze eerder overlijden aan deze ziektes. In 2014-2015 bijvoorbeeld kampte West-Afrika met de ebola-uitbraak. Al snel liep het aantal sterfgevallen onder kinderen als gevolg van andere oorzaken op. Een ander groot probleem: in sommige landen zijn de reguliere vaccinatiecampagnes stopgezet. Denk bijvoorbeeld aan malaria en polio. Dat kan per jaar zo’n 300.000 extra sterfgevallen bij kinderen met zich mee brengen.

Compassion helpt kinderen die op dit moment medische zorg nodig hebben.

Honger

Veel kinderen over de hele wereld zijn afhankelijk van schoolmaaltijden als dagelijkse voeding. Doordat deze vitale voedselbron wegvalt voor veel kinderen en ouders niet kunnen werken, bestaat de  kans dat ondervoeding toeneemt. De VN-secretaris-generaal António Guterres zegt hierover: “Nu het tempo van de wereldwijde recessie toeneemt, kan de kindersterfte in 2020 toenemen met honderdduizenden.”

Compassion voorziet in voedselpakketten voor de gezinnen van sponsorkinderen.

Lees verder

 

Gegeven hulp bij COVID-19

8.3 Compassion tijdens COVID-19

Sponsorbijdrage

Vanaf april is de sponsorbijdrage in alle landen contant overhandigd aan de verzorger (meestal de moeder) van het sponsorkind. Daardoor konden veel gezinnen toch voedsel en eerste levensbehoeften kopen. Dit besluit is door Compassion Internationaal genomen. Onze sponsors zijn van deze maatregel op de hoogte gebracht door middel van de speciale COVID-19-mailing en de informatie was bovendien te lezen in de nieuwsbrief.

Briefschrijfproces

Door het sluiten van alle projecten is het briefschrijfproces sinds april ernstig verstoord. Brieven zijn vanuit Nederland wel digitaal naar de projecten gestuurd, maar zijn in de meeste gevallen nog niet bij de kinderen aangekomen. In enkele gevallen zijn de brieven telefonisch voorgelezen door een projectmedewerker. Andersom zijn er (bijna) geen brieven vanuit de veldlanden geschreven en verstuurd naar de sponsors. Vanaf maart tot juni is een terugloop van 75 procent aan brieven te zien.

Een-op-eenbegeleiding

Projectmedewerkers gaan zo lang dat kan en mag door met een-op-eenbegeleiding aan de sponsorkinderen in de vorm van huisbezoeken. Daarbij heeft de hulp aan de sponsorkinderen en gezinnen absolute voorrang op administratieve processen.

Preventieve scholing

In de landen waar Compassion werkt is men bekend met het besmettingsgevaar en de impact van virussen. In februari 2020 was er al landelijke aandacht voor COVID-19. Voordat de strenge maatregelen van kracht werden, is er daardoor in veel landen nog preventieve scholing aan kinderen en gezinnen gegeven over het belang van hygiëne en sociale afstand.

Kinderen beschermen

Grote aandacht is er voor het thema child protection. De meest kwetsbare kinderen, die in een onveilige buurt wonen of te maken hebben met huiselijk geweld en misbruik, worden zo goed mogelijk gemonitord en geholpen. Projectmedewerkers proberen zo lang mogelijk op huisbezoek te gaan. Als dat niet mogelijk is, is er zoveel mogelijk telefonisch contact met het sponsorkind.

8.4 Impact op de organisatie

Reizen

Campagnes voor reizen zijn in maart direct stopgezet. 38 bezoeken van sponsors die zelf op reis gaan en hun sponsorkind willen bezoeken, zijn gecancelled vanwege corona. Hoelang het reizen niet door zal gaan, is onduidelijk.

Muskathlon

Vanwege COVID-19 is het noodzakelijk gebleken twee Muskathlons te annuleren. De geplande reizen naar Uganda in april 2020 en Indonesië in juni 2020 konden niet plaatsvinden. De deelnemers is een alternatief aangeboden in het najaar in Nederland, binnen de geldende richtlijnen van het RIVM.

Zakelijk netwerk

In maart stond de jaarlijkse bustour voor ondernemers en een inspiratieavond gepland. Deze zijn beide vanwege de quarantaineregels niet doorgegaan. Hoewel het bedrijfsleven in een aantal sectoren flink is geraakt dor de crisis, zijn er meerdere ondernemers die juist extra hebben gegeven. Daardoor zijn meerdere voedselverspreidingen mogelijk gemaakt, onder meer in Kenia en de Filipijnen.

8.5 Nieuwe initiatieven

Vanuit de lockdown situatie waar we als organisatie sinds maart 2020 in terecht kwamen, zijn verschillende nieuwe initiatieven ontstaan. Een aantal staan hierna beschreven.

Tassen uit Kenia

20 gezinnen geholpen door tassenactie

Experience

Waan je in een andere wereld

Caravan on tour

Compassion komt naar je toe

Vooruitblik

Het komende jaar zal er anders uitzien dan alle voorgaande jaren omdat we door COVID-19 in een wereldwijde pandemie terecht zijn gekomen. Dat geldt zowel voor de veldlanden als voor de fondswervende landen. Veel plannen die de teams dit voorjaar gemaakt hebben, zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden. En hoewel we er een zogenaamd coronafilter overheen hebben gelegd, zijn we ons er van bewust dat er wellicht nieuwe richtingen ingeslagen zullen moeten worden om te anticiperen op de ontwikkelingen.

 

Vernieuwing en maatwerk

Als organisatie stellen we ons flexibel op en zullen we kortcyclisch gaan monitoren en bijsturen waar nodig. Daarin zullen de ontwikkelingen wereldwijd en in Nederland goed gevolgd worden en zijn we nauw verbonden met de internationale collega’s om samen te innoveren en te ontwikkelen.

Dat is ook een mooie uitdaging omdat we inmiddels al hebben ervaren dat crisissen ook kansen bieden. In de veldlanden zien we belangrijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten die we de komende jaren zullen gebruiken om ons programma nog sterker te maken en ervoor te zorgen dat de verantwoordelijken die het dichts bij de kinderen staan ook veel ruimte krijgen om maatwerk te leveren.

Ook in Nederland zullen we nieuwe inzichten aangrijpen om vernieuwing aan te brengen. Zo zullen we meer dan ooit inzetten op online mogelijkheden om met onze sponsors te communiceren en gezamenlijk op te staan tegen het onrecht dat meekomt in extreme armoede.

Mooie innovaties zien we al in de samenwerking met onze partner de 4e Musketier waarbij we insteken op sportieve uitdagingen in Nederland en nieuwe fondswervingsmogelijkheden.

 

 “God verandert niet”

In afhankelijkheid

Onze motivatie om samen met zoveel mogelijk christenen in Nederland op te komen voor het meest kwetsbare – kinderen en hun gezinnen – is er alleen maar groter op geworden nu meer gezinnen dan de afgelopen tien jaar teruggevallen zijn in inkomsten en toekomstmogelijkheden.

Dat doen we met talent en kennis en ervaring binnen en buiten de organisatie. Maar vooral ook zoekend en luisterend naar de wijsheid die ons door onze hemelse Vader wordt aangereikt. We weten dat het Zijn verlangen is om aan armen het goede nieuws te brengen, om aan verslagen harten hoop te bieden en om aan gevangen hun vrijlating bekend te maken (Jesaja 61). We voelen ons als organisatie samen met de raad van toezicht en alle ambassadeurs, sponsors en relaties bevoorrecht dat Hij dat met en door ons heen wil doen. In die afhankelijkheid weten we ons geleid als we vooruitkijken naar een jaar waarin veel onzekerheid en verandering is. Want Hij verandert niet.

Nienke Westerbeek

directeur Compassion Nederland

Ramingen boekjaar 2020-2021

De begroting van baten en lasten en specificatievan indirecte kosten
voor 2020-2021 zijn als volgt:

Begroting van baten en lasten 2020-2021

Alle bedragen in €Begroting 2020/2021
BATEN
- Baten van particulieren20.676.745
- Baten van bedrijven1.148.983
- Baten van andere organisaties zonder winststreven1.219.703
Som van de baten23.045.431
LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Structurele hulp
- gesponsorde kinderen16.002.032
- studenten44.144
- moeders & baby's600.465
- aanvullende fondsen2.087.251
18.733.892
Voorlichting/bewustwording2.223.958
Totaal besteed aan doelstellingen20.957.850
Wervingskosten1.393.335
Kosten beheer & administratie755.746
Som van de lasten23.106.931
Saldo voor financiële baten en lasten-61.500
Saldo financiële baten en lasten-500
Saldo van baten en lasten-62.000
Toevoeging/onttrekking aan:
- continuiteitsreserve66.196
- bestemmingsreserves-42.619
- algemene reserve-85.577
- bestemmingsfondsen0
Totaal-62.000

 

 • Deze begroting is door de raad van toezicht van Compassion Nederland in de raad van toezicht vergadering van 1 juli 2020 vastgesteld.
 • Op deze cijfers is geen accountantscontrole toegepast.

 

Specificatie indirecte kosten begroting 2020-2021

Doelstelling
Alle bedragen in €Structurele hulpVoorlichting/ bewustwordingWervingskostenKosten beheer & administratieTotaal 2020/2021
Afdrachten 17.976.396 000 17.976.396
Directe kosten Marketing & Communicatie 31.827 623.765 305.735 43.553 1.004.880
Salarissen 330.405 885.070 568.134 327.263 2.110.872
Sociale lasten 61.204 163.438 104.725 60.210 389.577
Pensioenlasten 20.113 58.196 37.093 21.322 136.724
Overige personeelskosten 41.097 90.412 54.096 41.591 227.196
Reis- en verblijfkosten 14.239 54.949 40.068 12.331 121.588
Huisvestingskosten 23.415 58.419 36.980 21.676 140.490
ICT-kosten 43.500 108.530 68.701 40.769 261.500
Kantoorkosten 128.706 23.233 74.724 28.538 255.201
Afschrijvingen 55.975 139.654 88.403 51.817 335.849
Algemene kosten 7.013 18.291 14.677 106.677 146.659
Totaal18.733.8922.223.9581.393.335755.74623.106.931

 

Normstelling beheer- en administratiekosten

Op basis van de begroting 2020/2021 is de normstelling voor beheer- en administratiekosten uitgedrukt in een percentage van de totale bestedingen vastgesteld op 3,3 procent.

Normstelling wervingskosten

Het percentage wervingskosten uitgedrukt in een percentage van de baten is op basis van de begroting 2020/2021 vastgesteld op 6,0 procent.